Rovinj: OŠ Jurja Dobrile zapošljava pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika

 

Osnovna škola Jurja Dobrile, Rovinj raspisuje javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (1) za učenike s teškoćama u razvoju. S pomoćnikom u nastavi sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018., nepuno radno vrijeme (21 sat tjedno).
Pomoćnik u nastavi mora biti osoba koja ima minimalno srednjoškolsko obrazovanje. Protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak. Dodatno uz prethodno navedene uvjete, stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao, te je obvezan prilikom selekcije isto i dokazati poslodavcu. 
Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2017. godine do 15. lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze. U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.
 Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi), dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice), životopis, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 19. listopada 2017. godine i dostavljaju se na adresu: OŠ Jurja Dobrile – SE Juraj Dobrila; Stanka Pauletića 8; 52210 Rovinj – Rovigno; s naznakom "Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi". Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.
Božica Ravlić