ZAGREB Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom traži savjetnika

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada

 

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom raspisala je, sukladno stavku 8. članka 61. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), oglas za prijam u državnu službu u Službi za stručne poslove, na radno mjesto savjetnika/ce pravobranitelja za osobe s invaliditetom - zaštita, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom po područjima - 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, mjesto rada Zagreb.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, bez mogućnosti smještaja, a naknada za prijevoz isplaćuje se u cijelosti.

Kao razina obrazovanja traži se fakultet, akademija, magisterij ili doktorat, uz radno iskustvo od četiri godine.

Stručni uvjeti:

- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih ili humanističkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- dobro poznavanje engleskog jezika

- dobro poznavanje rada na osobnom računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva (2) mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice,  putovnice ili domovnice)

3. dokaz o stručnoj spremi: presliku diplome

4. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema

5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci u trajanju od najmanje četiri godine (potvrda poslodavca o zaposlenju iz koje je vidljivo radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u struci i vremensko razdoblje obavljanja poslova, preslika rješenja o rasporedu na radno mjesto, preslika ugovora o radu  i dr.)

6. presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (za kandidate/kinje koji imaju položen državni stručni ispit)

Napominjemo da je dokaze pod točkama 4. i 5. potrebno dostaviti kumulativno.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa na mrežnoj stranici Ministarstva uprave, uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za oglas".

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje i na razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju i razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim oglasom, način na koji će se obaviti testiranja kandidata i iz kojih područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, biti će objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva uprave, uprava.gov.hr i na mrežnoj stranici Ureda pravobraniteljice, www.posi.hr istovremeno s objavom oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) biti će objavljeno na mrežnoj stranici Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom www.posi.hr najmanje pet (5) dana prije održavanja razgovora (intervjua).

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na mrežnoj stranici Ministarstva uprave uprava.gov.hr i mrežnoj stranici Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom www.posi.hr, a dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog (8) dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva uprave.

Više o ostalim uvjetima, pogotovo o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju, može se pročitati na: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=96195260.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 5. studenog 2018., a rok za prijavu je do 13. studenog.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti