BUDINŠČINA Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda traži edukacijskog rehabilitatora

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

 

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda raspisuje Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za radno mjesto učitelj/ica - edukacijski rehabilitator - neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.
Uvjeti koje kandidat (m/ž) treba ispunjavati su: VSS – Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet; smjer edukacijska rehabilitacija, najmanje 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit, probni rad 3 mjeseca, nepostojanje zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, presliku rodnog lista, presliku domovnice ili osobne iskaznice, presliku diplome, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima).
Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO i presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove). Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.  
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
 Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua). 
Prijave se podnose, u pisanom obliku do 2. veljače 2019. s naznakom 'Natječaj za radno mjesto učitelj - edukacijski rehabilitator - ne otvarati' na adresu Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda, Zajezda 31, 49284 Budinščina. O rezultatima izbora kandidat će biti obaviješten u zakonskom roku.
Božica Ravlić