METKOVIĆ Dom za odrasle osobe i rehabilitaciju traži glavnu medicinsku sestru

Izabrani kandidat/kinja će biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu

 

Ravnateljica Doma  za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković iz Dubrovačko-neretvanske županije objavila je natječaj za prijem u radni odnos glavne medicinske sestre (m/ž), na neodređeno vrijeme, radi upražnjenih prostora.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz u cijelosti.

Uvjeti na radnom mjestu podrazumijevaju rad na jednom mjestu.

Kod posloprimca kao razina obrazovanja traži se viša ili prvostupanjska, s time da osoba nema više od dvanaest mjeseci iskustva u zanimanju za koje se obrazovala. Potrebno je imati radno iskustvo od godinu dana.

Opis poslova obuhvaća pomaganje pri liječenju i njegovanju starijih i teško bolesnih osoba te osoba s invaliditetom, kojima je potrebna zdravstvena pomoć i njega, kao i rad na unapređivanju i jačanju zdravlja i sprečavanju bolesti.

Uvjeti za prijavu:

–  stručni studij sestrinstva

–  jedna godina radnog iskustva u struci                                                             

–  da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis

2. domovnicu

3. dokaz o stručnoj spremi

4. odgovarajući dokaz radnog iskustva u struci

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak ne starije od datuma natječaja.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati/kinje mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike na uvid.

Dokumentacija se ne vraća.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izabrani kandidat/kinja će biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu. Kandidati/kinje koji/e  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidati će o mjestu i vremenu testiranja biti obaviješteni na internetskoj stranici Doma, dom-metkovic.hr.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Dom kao voditelj zbirki osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u isključivu svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Dom zadržava pravo poništenja natječaja bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.

Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja u Narodnim novinama poštom na adresu: Dom za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković, Ante Starčevića 25, 20350 Metković, s naznakom: Za natječaj - glavna medicinska sestra.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web stranice Doma.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 13. veljače.

Klaudija Klanjčić