Kao muškarcu s invaliditetom u Centru za socijalnu skrb uskraćena su mi temeljna prava

PITANJE: N. V. (27) Možete li me savjetovati što da učinim u vezi moje socijalne radnice. Veoma je neugodna kada tražim pomoć ili postavim samo pitanje o mogućnosti da mi se pomogne.

 

Nikada me nije posjetila i vidjela uvjete u kojima živim, a zvao sam je više puta. Htio sam neka vidi neimaštinu u kojoj živim i zašto tražim pomoć. Veoma je bahata i ne želi ni razgovarati, a vjerujte, nije mi jednostavno pronaći prijevoz i doći u Centar za socijalnu skrb. Požalio sam se jednoj gospođi koja radi s njom u sobi, ali odgovorila je da mi ne može pomoći i da one sve rade po pravilima Centra. Neki mi kažu neka se ne žalim, jer ću ostati i bez pomoći koju primam. Što vi mislite?

ODGOVOR: Svaki korisnik centra za socijalnu skrb ima pravo izraziti svoje dojmove o radu Centra bez straha da će radi toga biti  povrijeđena njegova prava ili da će on i članovi njegove obitelji biti dovedeni u nepovoljan položaj tijekom ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi.

Postupak za podnošenje pritužbe: Korisnik može podnijeti pritužbu na stručni rad, trajanje postupka, način provođenja postupka, opseg priznatog prava , dostupnost usluga , primjenu pozitivnih propisa i druge okolnosti i radnje u postupku koji se vodi po njegovom zahtjevu ili po službenoj dužnosti. Pritužba se može podnijeti usmeno na zapisnik ili pismenim putem, predstojniku Podružnice. U slučaju kada je pritužba podnesena usmeno na zapisnik svaki radnik  je o tome dužan bez odgode  izvjestiti predstojnika Podružnice. Predstojnik Podružnice  je dužan izvršiti  uvid u dokumentaciju korisnika i po potrebi pozvati korisnika na razgovor, te pribaviti dodatne  informacije o razlozima pritužbe. Predstojnik Podružnice je obvezan pismenim putem  izvjestiti korisnika u roku od petnaest dana o poduzetim mjerama. U slučaju da korisnik  nije zadovoljan poduzetim mjerama u Podružnici  može   podnijeti pritužbu ravnatelju Centra za socijalnu skrb Zagreb, Kumičićeva 5.; zagreb@czss-zagreb.hr
Ravnatelj će bez odgađanja postupiti po pritužbi i u roku od 15 dana pismeno  obavijestiti korisnika o poduzetom. Ako korisnik i tada nije zadovoljan poduzetim mjerama  zaštitu svojih prava može zatražiti od  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb  www.mspm.hr   

Korisnici, članovi njihovih obitelji, skrbnici i druge stranke u postupku,  mogu pod uvjetima propisanim Zakonom uložiti žalbu na rješenje  centra za socijalnu skrb  ukoliko su nezadovoljni odlukom koja je donesena u postupku ostvarivanje prava iz socijalne skrbi. Uputa o pravnom lijeku je sastavni dio svakog rješenja kojim se odlučuje o pravima korisnika . Njome su pobliže određeni  uvjeti i način podnošenja žalbe. Korisnik može izjaviti žalbu i kada centar za socijalnu skrb  nije donio rješenje u propisanom roku. Žalba se podnosi  putem Podružnice Centra za socijalnu skrb Zagreb  koja vodi  postupak. Može se izjaviti usmeno na zapisnik u podružnici ili putem pošte. Uložena žalba je oslobođena od naplate pristojbe. Centar za socijalnu skrb kao prvostupanjsko tijelo koje odlučuje o pravima iz socijalne skrbi može riješiti žalbu u svojoj nadležnosti , kada su za to ispunjeni uvjeti, a ako žalbu nije moguće uvažiti ,centar za socijalnu skrb će žalbu dostaviti na rješavanje Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
 U slučaju daljnjeg nezadovoljstva radom Centra, ostvarenim pravom ili socijalnom uslugom  ili drugim okolnostima koje su utjecale na tijek i ishod postupka u centru za socijalnu skrb  korisnici se mogu radi zaštite svojih prava obratiti i:

Uredu Pučkog pravobranitelja, Zagreb, Opatička 4.
Tel: 48 51 855 ;  fax: 63 03 041; e-mail:ombudsman@inet.hr;
www. ombudsman.hr  

Uredu Pravobraniteljice za djecu:
Zagreb, Teslina 10; tel:  49 29 669; e-mail: info@dijete.hr   www.dijete.hr  

 Uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova,
Zagreb, Preobraženska 4; e-mail: ravnopravnost@prs.hr   
www.prs.hr.

Uredu Pravobraniteljice  za osobe s invaliditetom,
Zagreb, Savska 41/3. Tel: 61 02 170; e-mail: ured@posi.hr.

In Portal