Primam osobnu invalidninu te ni sam ne znam kako uspijevam preživjeti mjesec dana

PITANJE V. Z. (40) Primam osobnu invalidninu i invalidsku mirovinu, a živim sam. 

 

Troškovi života su sve veći, posebno meni koji sam moram podmiriti režije, kupiti hranu i još uvijek neka pomagala koja su neophodna za moj invaliditet. Ni sam ne znam kako uspijevam preživjeti mjesec dana. Prijatelji s invaliditetom tvrde kako nemam pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Možete li mi odgovoriti kome se priznaje, a tko nema pravo na zajamčenu minimalnu naknadu?
ODGOVOR:
Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. O priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu odlučuje mjesno nadležni centar za socijalnu skrb. Zajamčena minimalna naknada priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno.
Protiv rješenja centra može se izjaviti žalba. O žalbi odlučuje Ministarstvo. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja. Centar za socijalnu skrb dužan je po potrebi, a najmanje jedanput godišnje, preispitati postojanje činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu te donijeti novo rješenje ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje ili opseg priznatog prava.
Korisnik kojem je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene, prijaviti centru za socijalnu skrb svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili opseg prava.
Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu nema samac ili kućanstvo ako: samac ili član kućanstva ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.), samac ili član kućanstva je vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene minimalne naknade propisane ovim Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva, samac ili član kućanstva je vlasnik osobnog registriranog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb registrirano osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti, samac ili član kućanstva koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe, samac koji je sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, radno sposobni samac koji nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje i može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.
In Portal

 

Povezane vijesti