Redovito se krše moja temeljna ljudska prava na osnovu invaliditeta

PITANJE B. T. (35) UN je 10. prosinca, dan prihvaćanja Opće deklaracije o pravima čovjeka, proglasio Međunarodnim danom ljudskih prava. Meni osobno se redovito krše osnovna ljudska prava na osnovu invaliditeta koji je moje trajno stanje.

 

Ne želim više slušati i čitati o jadnim, potrebitim osobama s invaliditetom, jer mi to nismo. To društvo u kojem živimo stvara od nas. Stoga, vi kao portal objavite što je Opća deklaracija o ljudskim pravima čovjeka? Također mislim da je došlo vrijeme kada kao pojedinci moramo tražiti zadovoljavanje prava iz Europske konvencije o ljudskim pravima, pa vas molim objašnjenje kome se podnosi tužba i troškovi koje mogu očekivati?
ODGOVOR:
Opća deklaracija o ljudskim pravima proglašena je 10. prosinca 1948. godine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda kao "opće postignuti standard za sve ljude i narode, sa svrhom da svaki pojedinac i svaki član društva, imajući cijelo vrijeme na umu ovu Deklaraciju, treba nastojati kroz poučavanje i obrazovanje promicati poštovanje ovih prava i sloboda, te naprednim mjerama, nacionalnim i međunarodnim, osigurati djelotvorno priznavanje i poštovanje ovih općih prava."
Počevši od temeljnog prava "da se sva ljudska bića rađaju slobodna, jednako vrijedna i imaju ista prava" kao i da "imaju pravo uživati sva prava i slobode navedene u ovoj Deklaraciji bez iznimke", vidimo da su u njemu sadržana i osnovna ekonomska, socijalna i kulturna, kao i građanska i politička prava.
Nakon usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima, članovi UN-a su razvili dva međunarodna sporazuma o građanskim i političkim pravima, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Na temelju tih sporazuma i Deklaracije donesen je Međunarodni zakon o ljudskim pravima i brojni drugi ugovori o posebnim pravima npr. žena i djece, o ukidanju mučenja i rasne diskriminacije.
Međunarodna zajednica je načela Opće deklaracije ponovno potvrdila Bečkom deklaracijom i usvojila Program djelovanja do 1993. godine, odnosno do održavanja Svjetske konferencije o ljudskim pravima u Beču. Cjelovit tekst Deklaracije može se pronaći na Internet stranici Visokog povjerenika za ljudska prava pri Ujedinjenim narodima (home page: United Nations High Commissioner for Human Rights). 
Ako smatrate da su prekršena vaša prava po Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, možete podnijeti zahtjev Europskom sudu za ljudska prava. Europski sud za ljudska prava međunarodni je sud koji može razmatrati isključivo zahtjeve fizičkih osoba, organizacija ili tvrtki koje smatraju da su prekršena njihova prava iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Za podatke o ovim uvjetima, kao i načinu podnošenja zahtjeva možete se obratiti odvjetniku, ili proučiti upute za ispunjavanje obrasca zahtjeva. Obrazac zahtjeva pošaljite na adresu:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
Vaš će predmet biti razmatran besplatno. Bit ćete odmah obaviješteni o svakoj odluci koju Sud donese u Vašem predmetu. Upute kako pravilno podnijeti zahtjev dostupne su na poveznici: www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/hrv&c=#n1357809352012_pointer.

In Portal