Koja je razlika između ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

PITANJE: V. Š. (40) Nakon suprugine smrti moj bliski prijatelj, koji je bio potpuno ovisan o njoj zbog stopostotnog invaliditeta, potražio je moju pomoć.

 

Živimo u istoj zgradi, poznajemo se odmalena i mogu mu pomoći sa svojom obitelji. On želi ostati živjeti u svom stanu, a mi bi trebali preuzeti kompletnu brigu o njemu. Predlaže sklapanje ugovora, pa se zato i javljam. Želim znati obveze i razliku između ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Znam da on ima neke dugove, pa me interesira tko odgovara za to i ako sve ne bude prema dogovoru postoji li mogućnost raskida ugovora?

ODGOVOR: Osnovna razlika u ugovorima je trenutak prijenosa imovine, a prije sklapanja ugovora proučite prava i obveze koje imate kao davatelj ili primatelj uzdržavanja. Ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju su dvostranoobvezni, naplatni i strogo formalni ugovori, uređeni Zakonom o obveznim odnosima.
Ugovor možete sklopiti kao davatelj ili primatelj uzdržavanja. Sklapate li ga kao davatelj, obvezujete se da ćete primatelja uzdržavanja (drugu stranu ili neku treću osobu) uzdržavati do njegove smrti.  Ako ugovor sklapate kao primatelj uzdržavanja, izjavljujete da dajete davatelju uzdržavanja svu ili dio svoje imovine.  
Osnovna razlika između ovih ugovora je trenutak prijenosa imovine: kod ugovora o doživotnom uzdržavanju - trenutak smrti primatelja uzdržavanja. Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju - odmah nakon sklapanja ugovora. 

Prava i obveze u ugovoru samostalno se dogovaraju s drugom stranom te one ovise o potrebama i mogućnostima ugovornih strana i različite su od slučaja do slučaja, ali najčešće se odnose na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kao što su pružanje ili osiguravanje smještaja, pomoć oko održavanja higijene, osiguranje odjeće i obuće, osiguravanje hrane i pića, davanje određenog iznosa novca u pravilnim vremenskim razmacima, sahrana primatelja uzdržavanja itd. Preciznim uređenjem opsega i načina uzdržavanja smanjujete mogućnost nesporazuma i eventualnih zahtjeva za raskid ugovora zbog neispunjenja ugovornih obveza.  
Ugovor mora biti: sastavljen u pisanom obliku i ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta. Ovlaštena osoba prilikom ovjere ili sastavljanja ugovora mora pročitati ugovor objema stranama i upozoriti ih na njegove posljedice. Za sudsku ovjeru ugovora o doživotnom uzdržavanju i dosmrtnom uzdržavanju plaća se pristojba u iznosu od 500 kuna.
Ako ugovor o doživotnom uzdržavanju sklapate kao davatelj uzdržavanja, na temelju ugovora ovlašteni ste zatražiti: zabilježbu u zemljišnu knjigu - ako je predmet ugovora nekretnina, zabilježbu ili drugi odgovarajući upis ugovora u javni upisnik - ako je predmet ugovora pokretnina ili neko pravo za koje se vodi javni upisnik, kao npr. motorna vozila. Davatelj uzdržavanja ne odgovara poslije smrti primatelja uzdržavanja za njegove dugove. Međutim, može se ugovoriti da će on odgovarati za one njegove dugove koji postoje u trenutku sklapanja ugovora prema određenim vjerovnicima.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju može se raskinuti:sporazumno i nakon što je počelo njegovo ispunjavanje. Jednostrano ako davatelj i primatelj uzdržavanja prema ugovoru žive zajedno, a njihovi su se odnosi toliko poremetili da zajednički život postane nepodnošljiv ili kada druga strana ne ispunjava svoje obveze iz tog ugovora. Zbog promijenjenih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora – ako je zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak (primjerice, iznenadno osiromašenje davatelja uzdržavanja zbog kojeg on više ne može uzdržavati primatelja uzdržavanja).

Ako bi zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak, ona može zahtijevati i da se ugovor izmijeni.

Ako ste primatelj uzdržavanja na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kojim se prenosi pravo vlasništva nekretnine, možete se osigurati za slučaj da vam davatelj uzdržavanja prestane ispunjavati svoju obvezu i otuđi nekretninu trećoj osobi, tako da prije prijenosa nekretnine na davatelja uzdržavanja pridržite pravo iz stvarnog tereta.
Pravom iz stvarnog tereta ovlastit ćete primatelja uzdržavanja da zahtijeva uzdržavanje od svake osobe koja je, odnosno koja će biti vlasnik nekretnine čije vlasništvo je primatelj uzdržavanja prenio na ime naknade za uzdržavanje. U tom slučaju ovlašteni ste tražiti uzdržavanje od treće osobe koja je stekla vlasništvo nekretnine, kao i od svakog sljedećeg stjecatelja (opterećen je svagdašnji vlasnik nekretnine).

In Portal