Imam stopostotni invaliditet, prikovan za krevet, a moja udruga ne želi mi osigurati osobnog asistenta

PITANJE: R. V. (50) Potpuno sam ovisan o pomoći drugih. Imam stopostotni invaliditet, primam doplatak za pomoć i njegu druge osobe, invalidsku mirovinu i očajan sam.

 

Ležim u krevetu i majka me njeguje, a ponekad navrate malobrojni prijatelji. Ono što me razočaralo je moja udruga za koju sam mislio da će mi pomoći. Ni ne pišem sam, ovo diktiram prijateljici. Tražio sam u udruzi da mi odobre osobnog asistenta, no odgovorili su da ih nema i da čekam. Čekam već četiri godina, no moja majka je sve starija i ne može mi pomagati kao ranije. Dok ja ne mogu ništa, čujem da asistente u toj mojoj udruzi imaju i osobe koje voze automobil. Kome da se žalim i tražim pravdu?

ODGOVOR: U Republici Hrvatskoj još nije donesen Zakon o osobnim asistentima. Uz nepostojanje konkretne pravne regulacije postoji i još važniji problem, a to je problem nedovoljnog broja osobnih asistenata i znanja udruga da odrade neke zahtjevnije programe. Prema podacima iz 2015. godine samo 10% osoba s invaliditetom uspije ostvariti svoje pravo. Savjetujemo stranci da se obrati Centru za socijalnu skrb (dalje: CZSS) kako bi dobila konkretnu informaciju o stanju na listi čekanja.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu, unutar kojeg spada pravo na osobnog asistenta, uređeno je Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15; dalje: ZSS) i priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba (čl. 57. st. 1. ZSS).

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi:

koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu

koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti

ako prosječni mjesečni prihod samca prelazi iznos od 250% osnovice (1.250,00 kuna), odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova kućanstva prelazi iznos od 200% osnovice (1.000,00 kuna) u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti

ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu

kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po ovom Zakonu ili na temelju drugih propisa

kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje, sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima.

Neovisno o prihodima i činjenici da mu pomoć mogu osigurati članovi obitelji, korisnik ima pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu ako je: osoba s težim invaliditetom; osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju; slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad (čl. 60. st. 1. ZSS).

Stranka odnosno strankin roditelj može zatražiti dodatna prava iz sustava socijalne skrbi. Naime, pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen

u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala

ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba (čl. 63. st. 1. ZSS).

Roditelju se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja kada dijete s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom boravi manje od četiri sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluga boravka (čl. 65. st. 3. ZSS).

Iznimno, roditelju se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja kada dijete s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi, centru za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluge boravka boravi četiri i više sati dnevno ako mu roditelj tijekom boravka pruža usluge pomoći i njege (čl. 65. st. 4. ZSS).

Roditelj njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica iz ZSS-a (2.500,00 kuna), prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kao i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Pravo na status roditelja njegovatelja može se priznati roditelju do navršene 65. godine života, a dulje ako se pružanje pomoći i njege ne može osigurati od strane druge osobe iz obitelji (čl. 66. ZSS).

Za ostvarivanje ovog prava mjesno je nadležan CZSS prema prebivalištu podnositelja zahtjeva. Obrazac zahtjeva može se dobiti u prijemnom uredu CZSS. CZSS navodi na svojoj web stranici dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje tih prava. Ovisno o konkretnom slučaju stranke to su:

Rodni list za dijete

Domovnica za dijete

Uvjerenje o prebivalištu za roditelje i dijete

Potvrda o redovitom školovanju djeteta (ako je školski obveznik ili student i ako se redovito školuje)

Presuda o razvodu braka, odluka o roditeljskoj skrbi, smrtni list za preminulog roditelja (ako dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji)

Potvrda o ostvarenom prihodu u zadnja tri mjeseca za oba roditelja (mirovina, plaća, novčana naknada Zavoda za zapošljavanje, porodna naknada, prihod od samostalnog rada)

Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o korištenju prava na rad s polovicom punog radnog vremena/ dopusta do osme godine djetetova života

Potvrda nadležnog liječnika opće medicine da je roditelj/njegovatelj psihofizički zdrav za brigu o djetetu s teškoćama u razvoju (za podnositelja zahtjeva za status roditelja njegovatelja/ njegovatelja)

Preslika kartice tekućeg računa (ako korisnik želi isplatu na tekući račun)

Medicinska dokumentacija za dijete do navršene treće godine života: nalazi neuropedijatra, nalazi fizijatra, nalazi otorinolaringologa i nalazi oftalmologa.

S obzirom da nismo upoznati sa svim pojedinostima slučaja, ne možemo znati kakav će biti ishod konkretnih postupaka povodom eventualnih zahtjeva.

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Povezane vijesti