Đurđevac: Strukovna škola traži četiri pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Odluku o odabiru osoba za poslove pomoćnika u nastavi donijet će Stručno povjerenstvo Strukovne škole Đurđevac temeljem individualnih intervjua

 

U sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenata "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III", raspisan je natječaj u Strukovnoj školi Đurđevac za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi - 4 izvršitelja/ice na nepuno radno vrijeme; 35 sati tjedno, određeno vrijeme do 10 mjeseci.
Uvjeti su najmanje završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dodatnu prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili volontiranju.
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika), domovnicu (neovjerena preslika), uvjerenje o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci (neovjerena preslika), ukoliko kandidat ima iskustvo u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili volontiranju – dostaviti pismeni dokaz o tome (potvrda, kopija ugovora i sl.)
Kandidati/kinje koje se javljaju na natječaj i pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužni su dostaviti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju navedene u članku 102. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. 
Odluku o odabiru osoba za poslove pomoćnika u nastavi donijet će Stručno povjerenstvo Strukovne škole Đurđevac temeljem individualnih intervjua Stručnog povjerenstva i svakog pojedinog kandidata. Odabrani pomoćnici koji prvi puta ulaze u sustav proći će edukaciju za osposobljavanje za rad s djecom s teškoćama.
Rok za podnošenje pisanih prijava je 3.kolovoza 2018.na adresu: 
STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC, 48 350- Đurđevac , Dr. Ivana Kranjčeva 5. s naznakom "Prijava za pomoćnika u nastavi".
Na natječaj se mogu ravnopravno  prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen 26. srpnja 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
Božica Ravlić