ANKA SLONJŠAK Osobe s invaliditetom ne sudjeluju dovoljno u radu radnih skupina i stručnih povjerenstava

Kako bi osobe s invaliditetom mogie participirati i dati svoj doprinos u izmjeni ili donošenju zakona, i drugih dokumenata koji se tiču njihovih prava i interesa nužno im je osigurati mogućnost ravnopravnog uključivanja, kaže pravobraniteljica

 

U nastavku u cijelosti prenosimo dopis pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak koji je, među ostalima, upućen Zajednici saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) i svim savezima osoba s invaliditetom.

'Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom obratile su se osobe s invaliditetom pritužujući se na otežano sudjelovanje u radu radnih skupina te uključivanje u stručna povjerenstva prilikom izrade zakona, podzakonskih akata, strategija, dokumenata i dr.

Naime, kako bi osobe s invaliditetom mogle participirati i dati svoj doprinos u izmjeni, dopuni ili donošenju zakona, podzakonskih akata, strategija i drugih dokumenata koji se tiču prava i interesa djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom nužno im je osigurati mogućnost uključivanja na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Mnoge osobe nisu s područja grada Zagreba ili bi trebale putovati u druga mjesta u kojima se održavaju sastanci radnih skupina što znači da im je potrebno pokriti putne troškove.

Također smo mišljenja da bi tijelo koje vodi radnu skupinu/povjerenstvo trebalo osiguravati i financiranje rada članova radne skupine. U slučajevima kad su članovi osobe s invaliditetom tijelo koje vodi radnu skupinu trebalo bi snositi troškove sudjelovanja koji proizlaze iz invaliditeta, odnosno prilagodbe i podršku koje su osobi potrebne kako bi mogla sudjelovati na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta (prilagođeni prijevoz, asistencija, itd.).

Značajno je istaknuti da se osobe s invaliditetom u većini uključuju volonterski i s dobrom voljom da učine boljitak za sve osobe s invaliditetom, a mnoge od njih nisu zaposlene, niti mogu podmiriti troškove sudjelovanja u aktivnostima koje se tiču više dolazaka na sastanke i aktivnog rada.

U RH su donesene strategije i ratificirani međunarodni dokumenti koji jasno govore o važnosti uloge sudjelovanja osoba s invaliditetom u donošenju zakona, strategija i dokumenata koji se tiču njihovog položaja, odnosno prava i interesa.

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine u Mjeri 1. Razvijati partnerstvo državne i javne uprave s udrugama osoba s invaliditetom na svim razinama, toć. 3. Kontinuirano uključivati predstavnike osoba s invaliditetom u radna tijela i komisije prilikom izrade propisa, strategija i ostalih nacionalnih dokumenata jasno govori o obvezi tijela da uključuju osobe s invaliditetom u radne skupine i povjerenstva.

UN-ova Konvencija o pravima osoba s invaliditetom u Preambuli navodi... (o) Uzimajući u obzir da bi osobe s invaliditetom trebale imati mogućnost biti aktivno uključivane u procese donošenja odluka o politikama i programima, uključujući one koji se izravno odnose na njih...

U Čl. 4 st. 3 Konvencije (Opće obveze) navodi se 1. Države stranke obvezuju se osigurati i promicati puno ostvarenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom bez bilo kakve diskriminacije na osnovi invaliditeta. U tu se svrhu države stranke obvezuju: (c) uzeti u obzir zaštitu i promicanje ljudskih prava osoba s invaliditetom u svim politikama i programima...

Osim navedenog u Općem komentaru br. 7 (2018.) o sudjelovanju osoba s invaliditetom, uključujući djecu s poteškoćama u razvoju, putem njihovih predstavničkih organizacija, u provedbi i praćenju Konvencije, Odbor za prava osoba s invaliditetom detaljno pojašnjava Čl.4 st. 3. kao i Čl. 33. st. 3. koji navodi: ...Civilno društvo, a posebice osobe s invaliditetom i organizacije koje ih predstavljaju, bit Će uključene i u punoj Će mjeri sudjelovati u procesu praćenja provedbe.

Sukladno rečenom, a temeljem Čl. 9. i 10. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (Narodne novine, br. 107/07) preporučujemo da se pošalje uputa svim državnim tijelima kao i jedinicama lokalne i regionalne samouprave da kod donošenja odluka o osnivanju stručnih povjerenstava i drugih radnih skupina, uvrste i odredbu o obvezi naknade putnih troškova članovima stručnog povjerenstva/radne skupine koji imaju prebivalište u mjestu različitom od mjesta održavanja sastanka stručnog povjerenstva/radne skupine, te u slučaju kada se radi o osobi s invaliditetom i obvezu podmirivanja troškova invaliditeta odnosno podrške (prilagođenog prijevoza, asistencije i dr.). Mišljenja smo da to ne smije biti prepreka već omogućavanje osobama s invaliditetom iz drugih krajeva Hrvatske da sudjeluju u radnim skupinama na ravnopravnoj osnovi s drugim osobama bez invaliditeta.'

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti