MEĐIMURSKA ŽUPANIJA Čakovečki vrtić Cvrčak obilježio 30 godina inkluzije djece s teškoćama u razvoju

Posebna se pozornost posvećuje radu s roditeljima djece s teškoćama u razvoju, suradnji s ustanovama i udrugama koje pružaju stručnu pomoć i podršku djeci s teškoćama u razvoju. Istovremeno se ostala djeca osposobljavaju za suživot i odrastanje uz toleranciju i prihvaćanje različitosti

 

Uključivanje djece s teškoćama u razvoju u Dječji vrtić Cvrčak Čakovec (tadašnji Dječji centar Čakovec), započelo je 1989. godine, otvaranjem dviju posebnih odgojnih skupina u vrtiću Maslačak.

S obzirom da je tadašnji Dječji centar Čakovec jedini od svih predškolskih ustanova u Međimurskoj županiji osiguravao sve potrebne uvjete za uspješno provođenje integracije, uključivala su se djeca s područja cijele županije.

U trinaest godina postojanja posebnih odgojnih skupina u vrtiću Maslačak, bilo je uključeno 79 djece različitih vrsta i stupnjeva teškoća u razvoju (oštećenje vida, oštećenje sluha, poremećaji govorno – glasovne komunikacije, promjene u osobnosti uvjetovane organskim čimbenicima, poremećaji u ponašanju, motorička oštećenja, snižene intelektualne sposobnosti, autizam, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, višestruke teškoće).Ukidanjem posebnih odgojnih skupina 2002. godine, započet je proces inkluzije djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojne skupine. U prosjeku je svake pedagoške godine bilo uključeno 26-tero djece različitih vrsta i stupnjeva teškoća u razvoju u svih deset vrtića koji su tada bili u sastavu Dječjeg vrtića Čakovec, piše Emeđimurje.rtl.hr.

U pedagoškoj godini 2009. otvorena je u sklopu vrtića Maslačak skupina alternativnog  Montessori programa u koju se također uključuju djeca s teškoćama u razvoju.

Podjelom Dječjeg vrtića Čakovec na dvije ustanove (Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica), proces inkluzije  nastavljen je  u obje ustanove. U prosjeku svake pedagoške godine u Dječji vrtić Cvrčak uključeno je 13 djece s teškoćama u razvoju s Nalazom i mišljenjem  Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i još desetoro djece s odstupanjima u razvoju i specifičnim razvojnim poremećajima.

Za provođenje uspješne inkluzije neophodno je osiguranje svih potrebnih uvjeta – prostornih, materijalnih, organizacijskih, stručne zastupljenosti u vidu osiguranja stručnih djelatnika edukacijskog rehabilitatora, psihologa, logopeda, pedagoga, zdravstvene voditeljice. Posebno je značajna uloga odgajatelja koji su u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju, njihovi stavovi, educiranost, senzibiliziranost, želja za učenjem i motiviranost za rad. Posljednjih godina za svako dijete s težim teškoćama u razvoju osigurana je i podrška pomagača.

Kroz proces inkluzije omogućava se djeci s teškoćama u razvoju da odrastaju  pod jednakim uvjetima kao i zdrava djeca, da se  razvijaju u skladu sa svojim sposobnostima u optimalnim uvjetima. Istovremeno se ostala djeca osposobljavaju za suživot i odrastanje uz toleranciju i prihvaćanje različitosti.

Posebna se pozornost posvećuje radu s roditeljima djece s teškoćama u razvoju, suradnji s ustanovama  i udrugama koje pružaju stručnu pomoć i podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima.

Grad Čakovec, osnivač Dječjeg vrtića Cvrčak Čakovec, među prvima je u Republici Hrvatskoj prepoznao potrebu inkluzije djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi  u ustanove za rani odgoj i obrazovanje, te na inicijativu roditelja i udruga osigurao sve potrebne uvjete za njeno uspješno tridesetogodišnje provođenje.

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti