SAVJETOVALIŠTE ZA MLADE S INVALIDITETOM Kako stvoriti društvo u kojem ćemo biti aktivni članovi zajednice

Važno je 'staviti se u cipele' onih koji trajno ili povremeno trebaju našu pomoć, kako bismo ih bolje razumjeli i shvatili nužnost prilagodbi djeci s teškoćama u razvoju i mladim osobama s invaliditetom, njihove karakteristike i specifičnosti funkcioniranja, kao i ograničenja koja su posljedica oštećenja i bolesti s jedne strane, ali i prepreka koje im suvremeno društvo postavlja s druge strane, poručila je Marija Škes

Marija Škes, savjetovalište

 

Savjetovalište za mlade s invaliditetom započelo je radom sredinom travnja 2022. godine u sklopu Centra za zdravlje mladih Zagreb na inicijativu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravlje, branitelje i osobe s invaliditetom u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar'. U Savjetovalištu nude podršku mladima s invaliditetom i njihovim roditeljima kroz neposredan rad s korisnicima, ali i kroz suradnju s različitim ustanovama, s ciljem unaprjeđenja položaja mladih s invaliditetom.

U planiranju i provođenju mjera i aktivnosti u okviru Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, kao posebno ranjivu skupinu unutar cjelokupne populacije osoba s invaliditetom posebnu pozornost potrebno je posvetiti djeci s teškoćama u razvoju i mladim osobama s invaliditetom koji se suočavaju s nizom zapreka u procesu obrazovanja, zdravstvene zaštite, stanovanja, zapošljavanja i slično.

Prema podacima Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u rujnu 2022. godine, u Gradu Zagrebu živi 111.486 osoba s invaliditetom. U dobi do 19 godine registrirano je 16.081 djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom što čini udio od 14,4  posto u ukupnom broju osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu.

Rješenje o primjerenom obliku školovanja pristiglo je za 9.500 osoba, a najčešći specificirani uzroci koji određuju primjereni oblik školovanja su oštećenja glasovno-govorne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka te mentalna oštećenja.

Protekle školske godine 2020./2021. u redovni osnovnoškolski sustav bilo je uključeno 5.100 učenika s teškoćama u razvoju, u srednje škole preko 2.800, a trenutno 367 studenata s invaliditetom studira na Sveučilištu u Zagrebu.

Marija Škes

 

U rad Savjetovališta, besplatno i bez uputnice, se uključuju djeca i mladi s invaliditetom (s oštećenjem vida, sluha, lokomotornog sustava, intelektualnim teškoćama, višestrukim teškoćama...) registrirani tijekom preventivnih aktivnosti ili ona koja se obraćaju samoinicijativno, uz obvezno uključivanje roditelja/staratelja i/ili stručnih suradnika iz školskog sustava. Nakon inicijalne procjene stanja i navika, izrađuje se prema potrebi individualni plan intervencije, praćenja i evaluacije.

Savjetovanje uključuje edukacijsko-rehabilitacijske postupke prema pojedincima, obiteljima i skupinama usmjerenih unaprjeđenju i/ili zadržavanju funkcionalnih sposobnosti i razvoju individualnih potencijala, stjecanja akademskih, socijalnih, životnih znanja i vještina, profesionalnog osposobljavanja/rehabilitacije, unaprjeđenja životnog okruženja, mentalnog zdravlja i kvalitete života.

Naglasak je na detaljnom upoznavanje obiteljske anamneze i okolišnih čimbenika kao i individualnih potreba svakog korisnika usluga Savjetovališta te na osnaživanju, podršci, edukaciji, promoviranju zdravih stilova života, mentalnog i socijalnog zdravlja. Opći cilj programa Savjetovališta je očuvanje i unaprjeđenje zdravlja i kvalitete života mladih s invaliditetom.

Voditeljica ovog Savjetovališta je Marija Škes, magistrica edukacijske rehabilitacije, koordinatorica aktivnosti zdravih stilova života u Službi za javno zdravstvo Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar'.

Savjetovanje se provodi u Centru za zdravlje mladih, Heinzelova 62a te u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo 'Dr. A. Štampar' (sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i preporukama prema potrebi online provedba savjetovanja i edukacije).

S obzirom na to da su ciljna grupa mladi s invaliditetom, roditelji, srednjoškolci i studenti,  planiranje i provođenje mjera i aktivnosti zahtjeva multidisciplinarni pristup u svim područjima djelovanja te se ako je potrebno korisnici usmjeravaju prema drugim stručnjacima Centra za zdravlje mladih i Zavoda.

Programi koji se provode u sklopu Savjetovališta za mlade s invaliditetom su Individualno savjetovanje i podrška mladima s invaliditetom kao i roditeljima/skrbnicima mladih s invaliditetom.

- Suradnja se ostvaruje i s matičnim školama/fakultetima/centrima za odgoj i obrazovanje s ciljem uspješnijeg rješavanja detektiranih teškoća u koordinaciji sa školom/fakultetom. Važno je i povezivanje s civilnim društvom (udrugama, društvima) koji skrbe o osobama s invaliditetom kao i suradnja s drugim dionicima Centra za mlade te usmjeravanje prema utvrđenim potrebama pojedinaca i  obitelji.

Tijekom pandemije Covid-19 provodilo se stručno savjetovanje socijalnih ustanova (kontakt s ravnateljima ustanova i/ili koordinatorima za Covid-19) uz određivanje mjera koje trebaju provoditi u specifičnim situacijama s obzirom na to da skrbe u vulnerabilnoj skupini stanovništva. Provedba online je prilagođena situaciji u posljednje dvije godine pandemije Covid-19.

Organizacija i provedba edukativnih predavanja i radionica 'Edukacija budućih zdravstvenih djelatnika o primjerenoj komunikaciji s osobama s invaliditetom' za srednjoškolce i studente tijekom kojih se prezentiraju načini ostvarivanja primjerene komunikacije s osobama s invaliditetom, skreće se pozornost na specifičnosti zdravstvene skrbi, te naglašava važnost poštivanja prava za ovu izrazito vulnerabilnu populaciju.

Također održana su predavanja i radionice o 'Zdravim stilovima života' za osobe s invaliditetom. Primjerice Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama 16. svibnja obilježen je edukacijom o zdravim načinima života za osobe s intelektualnim teškoćama.

Provedba senzibilizacijskih edukativnih radionica 'Učimo poštivati različitost', koje su dio Anti-stigma  programa 'Prihvaćamo različitost', praktičnim primjerom pružena su nova znanja uz poticanje učenika na pružanje potpore njihovim vršnjacima s teškoćama u razvoju da bi se što bezbolnije i lakše uključili u svakodnevne aktivnosti u svojoj okolini. Kao rezultat provedenih radionica nastala je i brošura 'Kako ti mogu pomoći?'- pojasnila nam je Marija Škes.

- Zajedničkim radom i suradnjom, podizanjem svijesti javnosti sustavnim edukacijama i pružanjem informacija o pravima i mogućnostima djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom, mijenjajući negativne stavove u pozitivne i podržavajuće, doprinosimo općoj toleranciji prema različitosti, smanjenju stigmatizacije u taženju pomoći kada je potrebna, strpljenju, humanosti, empatičnosti – u konačnici stvaramo obrazovanije i senzibilnije društvo, u kojem će osobe s invaliditetom biti aktivni i ravnopravni članovi zajednice, uz podršku.

Važno je 'staviti se u cipele' onih koji trajno ili povremeno trebaju našu pomoć, kako bismo ih bolje razumjeli i shvatili nužnost prilagodbi djeci s teškoćama u razvoju i mladim osobama s invaliditetom, njihove karakteristike i specifičnosti funkcioniranja, kao i ograničenja koja su posljedica oštećenja i bolesti s jedne strane, ali i prepreka koje im suvremeno društvo postavlja s druge strane. To je proces uzajamnog primanja i davanja koji nas sve zajedno obogaćuje – poručila nam je za ovaj put Marija Škes.

Svoj termin za inicijalni razgovor s magistrom edukacijske rehabilitacije (besplatno i bez uputnice, kao i ostale usluge Centra) možete dogovoriti putem mail adresa  marija.skes@stampar.hr ili info@czm.hr  kao i na broj 01 6468 333, gdje možete dobiti i više informacija.

Anita Blažinović