Novi zakonski kriteriji koji reguliraju pravo na doplatak za njegu druge osobe

PITANJE: F.V. (34) Molim Vas da mi objasnite koja su moja prava obzirom na nove zakone koji mi nisu baš jasni. U invalidskoj sam mirovini i priznat mi je 100-postotni invaliditet

Primam mirovinu u iznosu od 1.600  kuna te doplatak za pomoć i njegu druge osobe u iznosu od 500 kuna. Preko ugovora o autorskom djelu ostvarujem dodatna primanja. Bavim se prevođenjem, jer mi ova primanja ne pokrivaju troškove života, a uz to osjećam se bolje kada radim. Hoću li novim zakonom izgubiti doplatak za pomoć i njegu druge osobe?

ODGOVOR: Poštovani, novim izmjenama Zakona doplatak za pomoć i njegu uređen je na ovaj način:
doplatak za pomoć i njegu je novčana potpora namjenjena OSOBI KOJA NE MOŽE SAMA UDOVOLJITI OSNOVNIM ŽIVOTNIM POTREBAMA uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavci namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi:
– koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
– koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
– koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
– ako prosječni mjesečni prihod samca prelazi iznos od 250% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova kućanstva prelazi iznos od 200% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti
– ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu, djetetu do godinu dana života
– djetetu do godinu dana života
– kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu
– kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje.
Pravo na doplatak za pomoć i njegu nema dijete čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima.
Visina doplatka za pomoć i njegu
Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.  Vrstu i opseg prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.
Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:
– u punom iznosu 100% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi
– u smanjenom iznosu 70% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi.
 Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o visini prihoda i imovini, priznaje se:
– osobi s težim invaliditetom
– osobi s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju ili
– slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalan život i rad.
 Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, neovisno o visini prihoda i imovini, priznaje se:
– slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja je osposobljena za samostalan život i rad ili
– osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.
 Dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.
Mirovanje prava na doplatak za pomoć i njegu
Korisniku doplatka za pomoć i njegu za vrijeme koje provodi u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi dulje od 15 dana pravo na doplatak za pomoć i njegu miruje.

Marina Petrić, Pravna klinika u Zagrebu