Želim biti ravnopravna u društvenoj zajednici, a ne diskriminirana na osnovi invaliditeta

Želim biti ravnopravan i aktivan član društvene zajednice u kojoj živim bez ikakve diskriminacije po osnovi invaliditeta! (Antonela)