Nemoguća misija: Biti student s invaliditetom u Zagrebu i živjeti od 'crkavice' koju daje država

PITANJE: L. O. Studentica sam prve godine, imam invaliditet, no mogu i želim raditi.

 

Međutim, teško da ću uspjeti ostati u Zagrebu jer trenutno imam sobu u domu, ali trebam kupiti knjige i živjeti od skromnih sredstava. S obzirom da se invalidnina i dječji doplatak ne ubrajaju u prihode, željela bih raditi preko student servisa, no u Centru za socijalnu skrb su mi rekli da će mi ukinuti invalidninu ako krenem sama zarađivati za kruh preko servisa. Stoga me zanima mogu li oni to napraviti i kako se mogu zaštiti od toga jer ja nemam ni približno dovoljno za sve troškove studiranja, a samo mi tata radi.

ODGOVOR: Poštovana, prema čl. 54. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, u daljnjem tekstu: ZSS), pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Pravo na osobnu invalidninu ne može se priznati:

- osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi

- osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu

- osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti

- djetetu do godinu dana života

- djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima (čl. 54. st. 2).

Pravo na osobnu invalidninu ne može se priznati osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovog Zakona ili na temelju drugih propisa.

Prema čl. 55. st. 1 ZSS osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno 250% osnovice iz čl. 27. st. 2. ZSS. Ako osoba koja je korisnik osobne invalidnine ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa osobne invalidnine i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

U takav prihod ne uračunava se zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja ostvarena na temelju ZSS-a, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima, stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje i doplatak za djecu (čl. 55. st. 3).

Obzirom na sve navedeno, ukoliko biste ostvarivali prihode radom preko studentskog servisa, osobna invalidnina bila bi vam umanjena za iznos prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev ili pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

O priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi na osobnu invalidninu rješenjem odlučuje centar za socijalnu skrb. Prema čl. 100 st. 4 ZSS za priznavanje prava na osobnu invalidninu mjesno je nadležan centar za socijalnu skrb osnovan za područje na kojem stranka ima prebivalište. Nadležni centar dužan je ispitati uvjete za korištenje priznatog prava. Novo rješenje se donosi samo u slučaju promijenjenih okolnosti o kojima ovisi opseg i daljnje korištenje prava (čl. 100. st. 8 ZSS).

Prema čl. 112. ZSS Centar za socijalnu skrb će po potrebi, a najmanje jedanput godišnje preispitati postojanje činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o priznavanju prava te donijeti novo rješenje ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje ili opseg priznatog prava.

Korisnik kojem je priznato pravo iz socijalne skrbi dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene prijaviti centru za socijalnu skrb svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili opseg prava. Neprijavljivanje promjene uzrokuje dužnost naknade štete, sukladno čl. 251. ZSS u kojem stoji da je korisnik koji je na temelju rješenja centra za socijalnu skrb ostvario pravo u sustavu socijalne skrbi dužan nadoknaditi štetu koja je nastala time što je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili na drugi način neosnovano ostvario pravo iz sustava socijalne skrbi na koje nije imao pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu priprada

- pravo iz sustava socijalne skrbi ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na prestanak ili opseg prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu.

Za sve ostale informacije, posebno one o načinu izračuna osobne invalidnine, preporučamo Vam da se obratite Centru za socijalnu skrb u mjestu Vašeg prebivališta ili sjedištu Centra na e-mail sluzbenik@czss-zagreb.hr ili na telefone 01/4550-644, 01/4550-220, 01/4550-813, 01/4550-849 ili 01/4550-671.

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Povezane vijesti