Natječaj: Stručno osposobljavanje fizioterapeutskih tehničara, a prednost imaju osobe s invaliditetom

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje objavila je Opća bolnica Pula

 

Opća bolnica Pula objavila je Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje fizioterapeutski/a tehničar/ka za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Prednost imaju osobe s invaliditetom.
Uvjete za prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih duže od 30 dana sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem koje prema članku 41. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim zakonskim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja stručni ispit ili radno iskustvo, osobe koje se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlene osobe vode duže od trideset dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja:
Stručno osposobljavanje će se odvijati u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, pet radnih dana, od po osam sati, tjedno.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti: kratki životopis, preslik dokaza o hrvatskom državljanstvu, preslik diplome/svjedodžbe o stručnoj spremi, dokaz o prosjeku ocjena studija/školovanja, E ispis radne knjižice (izdan od HZMO-a), Potvrdu o prijavi na HZZ (s vidljivim datumom prijave).
Sukladno uputi Ministarstva zdravlja prilikom odabira kadnidata/kinja s kojima će se sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, vodit će se računa da prednost imaju: kandidati koji su ranije završili obrazovanje, u slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini, prednost će se dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje, u slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata, prednost će se dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena), odnosno, ako nema prosječne ocjene, u obzir će se uzeti težinski prosjek, prednost imaju kandidati/kinje hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri sklapanju ugovora o stručnom osposobljavanju za rad, uz prijavu je dužan priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. 
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti ili predati osobno u urudžbeni zapisnik na adresi: Aldo Negri 6 (upravna zgrada I kat) sa naznakom "Stručno osposobljavanje za rad“ zaključno sa 4. travnja 2016. godine.
Prije sklapanja ugovora kandidati/kinje mogu biti pozvani na razgovor. 
Polaznici/ce stručnog osposobljavanja nemaju status zaposlenika i nisu u radnom odnosu.
Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu snosi HZZ. 
Polazniku stručnog osposobljavanja za rad Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u visini neoporezivog dijela studentske stipendije koja trenutno iznosi 2.400 kuna mjesečno po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad. 
Hrvatski zavod za zapošljavanje ne isplaćuje novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili izostanka s programa stručnog osposobljavanja.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 052/376-402.
In Portal