Majka sam djeteta s teškoćama u razvoju s egzistencijalnim problemima, a ne primam nikakvu pomoć

PITANJE: L. V. (27) Majka sam djeteta s teškoćama u razvoju koje ima godinu dana i JTV mu je odredilo 2. stupanj invaliditeta.

 

Da živimo u nekim boljim vremenima ne bih vas ni pitala za savjet. Nezaposlena sam, suprug radi na crno i zato molim da mi odgovorite možemo li ostvariti pravo na bilo koji vid pomoći?

ODGOVOR: Prava u sustavu socijalne skrbi uređena su Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, u nastavku ZSS).

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba (čl. 26. ZSS). Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske (čl. 27. st. 1. ZSS).

Zajamčena minimalna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji nemaju sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj ovim Zakonom niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja (čl. 28. ZSS).

Nema pravo na zajamčenu minimalnu naknadu samac ili kućanstvo ako:

samac ili član kućanstva ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.),

je samac ili član kućanstva u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje u iznosu zajamčene minimalne naknade i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava,

je samac ili član kućanstva vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene minimalne naknade propisane ovim Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva,

je samac ili član kućanstva vlasnik osobnog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti,

samac ili član kućanstva koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe,

je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja,

radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili

može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi (čl. 29. st.1. ZSS).

Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo utvrđuje se u iznosu koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose:

za samohranog roditelja: 100% osnovice (800,00 kn)

za odraslog člana kućanstva: 60% osnovice (480,00 kn)

za dijete: 40% osnovice (320,00 kn)

za dijete samohranog roditelja, odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji: 55% osnovice (440,00 kn) (čl. 30. st. 2. ZSS).

U prihod se ne uračunava slijedeće:

naknada za podmirenje troškova stanovanja koju odobrava jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb,

naknada za troškove ogrjeva koju odobrava jedinica područne samouprave i Grad Zagreb,

novčana naknada za tjelesno oštećenje,

ortopedski dodatak,

doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ZSS i propisima iz mirovinskog osiguranja,

osobna invalidnina sukladno odredbama ZSS,

doplatak za djecu,

državna potpora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, osim dohodovne potpore ostvarene prema posebnim propisima,

novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe naređenih mjera prema posebnom propisu o veterinarstvu,

stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 29. godine života,

naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika,

iznos novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe,

iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija pravnih i fizičkih osoba do iznosa od 5000,00 kn godišnje,

iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda,

iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb,

iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb,

nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja,

novčana pomoć i putni troškovi osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje,

osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni dodatak, naknada za pripomoć u kući, jednokratna novčana pomoć, naknada troškova pogreba te naknada za pravo na besplatne udžbenike ako su ta prava ostvarena temeljem posebnog propisa kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji,

osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, doplatak za pomoć i njegu druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, naknada za pripomoć u kući, naknada za pravo na besplatne udžbenike ostvarene temeljem posebnog propisa kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata,

novčani primitak za opremu novorođenog djeteta i primitak po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuje ili daje jedinica lokalne i područne samouprave na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima te jedinice,

primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, a temeljem članstva u Fondu hrvatskih branitelja koji potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja (čl. 31. st. 1. ZSS).

Zajamčena minimalna naknada priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno (čl. 33. ZSS).

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade iznosi 800,00 kn (Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade, NN 157/13).

Naknada za troškove stanovanja

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima (čl. 41. st. 1. ZSS). Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaju se korisniku zajamčene minimalne naknade (čl. 41. st. 2. ZSS). Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate kućanstvu, utvrđene prema čl. 30. st. 2. ZSS (čl. 41. st. 3. ZSS). Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu (čl. 42. st. 2. ZSS).

Troškovi ogrjeva

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb (čl. 43. st. 1. ZSS). Odluku će donijeti najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu (čl. 43. st. 2. ZSS).

Za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu i druge novčane naknade mjesno je nadležan Centar za socijalnu skrb (u nastavku: CZSS) prema prebivalištu podnositelja zahtjeva (čl. 100. st. 5. ZSS).

Obrazac zahtjeva može se dobiti u prijemnom uredu CZSS. CZSS navodi na svojoj web stranici dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje tih prava:

Preslika osobne iskaznice

Rodni list

Potvrda o prihodima u prethodna tri mjeseca (plaća, mirovina, naknade HZMO-a, naknada za nezaposlene, naknade za žrtve rata i dr.)

Uvjerenje iz katastra

Potvrda Porezne uprave o visini dohotka

Izvadak iz zemljišnoknjižnog uloška - stanje vlasništva unazad tri godine

Potvrda o redovitoj prijavi kod nadležne službe za zapošljavanje

U slučaju primanja ili davanja uzdržavanja (alimentacije):

posljednja sudska presuda

pismeni sporazum o doprinosu za uzdržavanje

Status roditelja njegovatelja

Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala

ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba (čl. 63. st. 1. ZSS).

Roditelju se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja kada dijete s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom boravi manje od četiri sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluga boravka (čl. 65. st. 3. ZSS).

Iznimno, roditelju se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja kada dijete s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi, centru za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluge boravka boravi četiri i više sati dnevno ako mu roditelj tijekom boravka pruža usluge pomoći i njege (čl. 65. st. 4. ZSS).

Pravo na status roditelja njegovatelja može se priznati roditelju njegovatelju do navršene 65 godine života (čl. 66. ZSS).

Roditelj njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica iz ZSS-a (2.500,00 kuna), prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kao i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Za ostvarivanje ovog prava mjesno je nadležan CZSS prema prebivalištu podnositelja zahtjeva. Obrazac zahtjeva može se dobiti u prijemnom uredu CZSS. CZSS navodi na svojoj web stranici dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje tih prava:

Rodni list za dijete

Domovnica za dijete

Uvjerenje o prebivalištu za roditelje i dijete

Potvrda o redovitom školovanju djeteta (ako je školski obveznik ili student i ako se redovito školuje)

Presuda o razvodu braka, odluka o roditeljskoj skrbi, smrtni list za preminulog roditelja (ako dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji)

Potvrda o ostvarenom prihodu u zadnja tri mjeseca za oba roditelja (mirovina, plaća,

novčana naknada Zavoda za zapošljavanje, porodna naknada, prihod od samostalnog rada)

7. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o korištenju prava na rad s polovicom punog radnog vremena/ dopusta do osme godine djetetova života

8. Potvrda nadležnog liječnika opće medicine da je roditelj/njegovatelj psihofizički zdrav za brigu o djetetu s teškoćama u razvoju (za podnositelja zahtjeva za status roditelja njegovatelja/ njegovatelja)

9. Preslika kartice tekućeg računa (ako korisnik želi isplatu na tekući račun)

10. Medicinska dokumentacija za dijete do navršene treće godine života:

- nalazi neuropedijatra

- nalazi fizijatra

- nalazi otorinolaringologa

- nalazi oftalmologa.

Rana intervencija

Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć roditeljima, uključujući i druge članove obitelji, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta (čl. 84. st. 1. ZSS).

Rana intervencija pruža se djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće, u pravilu do navršene 3. godine života, a najdulje do navršene 7. godine života djeteta (čl. 84. st. 3. ZSS).

Nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije, CZSS traži ocjenu pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge te rješenjem priznaje pravo na pružanje usluge (čl. 84. st. 4. ZSS).

Dječji doplatak

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena ovim Zakonom, radi potpore uzdrža­vanja i odgoja djece (čl. 1. Zakona o doplatku za djecu, NN 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, u daljnjem tekstu ZDD).

Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi dijete povjereno na čuvanje i odgoj (u daljnjem tekstu: korisnik) za svu djecu koju uzdržava, pod uvjetima utvrđenim ZDD-om (čl. 6. st. 1. ZDD).

Za dijete s težim ili teškim invaliditetom nastalim prije osamnaeste godine života ili za vrijeme redovitog školovanja, utvrđenim prema posebnim propisima, pripada doplatak za djecu od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu sve dok taj invaliditet postoji (čl. 12. ZDD).

Pravo na doplatak za djecu stječe korisnik pod uvjetom:

da mu ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice (1.663,00 kn) (u daljnjem tekstu: dohodovni cenzus) i

da živi u kućanstvu s djetetom (čl. 16. ZDD).

Za dijete s težim ili teškim invaliditetom prema propisima iz socijalne skrbi, doplatak za djecu određuje se u svoti od 25% od proračunske osnovice (831,50 kn), neovisno o ukupnom dohotku po članu kućanstva mjesečno (čl. 22. ZDD).

Pravo na doplatak za djecu pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava na doplatak (čl. 23. st. 2. ZDD).

O pravu na doplatak za djecu rješava u prvom stupnju ustrojstvena jedinica Zavoda, prema prebivalištu, odnosno stalnom boravku podnositelja zahtjeva (čl. 24. st. 1. ZDD).

Stranka, da bi ostvarila pravo na doplatak za dijete, mora ispuniti obrazac zahtjeva kojeg može zatražiti u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje ovog prava:

Preslika osobne iskaznice

Preslika potvrde iz matica ili elektronički zapis iz matica e-građani  (potvrda o rođenju, vjenčanju, razvodu)

3. Nalaz i mišljenje o postojanju oštećenja zdravlja djeteta.

Slijedom navedenog, stranka može pokušati ostvariti određena prava iz sustava socijalne skrbi ako postoje navedene pretpostavke koje se traže za ostvarenje tih prava. Međutim, moramo upozoriti da nismo upoznati sa svim osobitostima slučaja pa ne možemo znati kakav će biti ishod konkretnih postupaka povodom zahtjeva.

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu