Koje kriterije osoba s invaliditetom mora zadovoljiti za doplatak za pomoć i njegu

PITANJE: H. P. (42) Nakon nesreće na poslu završio sam u invalidskoj mirovini. U toplicama sam razgovarao s ljudima koji imaju slične dijagnoze i primaju doplatak za pomoć i njegu.

 

Interesira me koje uvjete moram ispunjavati kako bi ostvario to pravo? Koliko iznosi doplatak i kome se obratiti? Ako zadovoljavam uvjete, priznaje li se pravo s datumom stjecanja invaliditeta?

ODGOVOR: Pravo na doplatak za pomoć i njegu se priznaje osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
 Pravo na doplatak za pomoć i njegu se ne priznaje: osobi koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu, osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti, ako prosječni mjesečni prihod samca prelazi iznos od 1250 kuna (250 posto osnovice), odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova kućanstva prelazi iznos od 1000 kuna (200 posto osnovice) u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti, osobi koja doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu, osobi kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa, osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima, djetetu čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima.

Iznos doplatka za pomoć i njegu se može priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Doplatak za pomoć i njegu iznosi: u punom iznosu 600 kuna (120 posto osnovice) (od 1. travnja 2018.); u smanjenom iznosu 420 kuna (84 posto osnovice) (od 1. travnja 2018.).

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o vlasništvu stana, kuće, poslovnog prostora i visini prosječnog mjesečnog prihoda ima: osoba s težim invaliditetom, osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, neovisno o vlasništvu stana, kuće, poslovnog prostora i visini prosječnog mjesečnog prihoda ima: slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad, osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu može ostvariti i dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, pod uvjetom da ispunjava uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.
Korisniku prava na doplatak za pomoć i njegu iznimno se može priznati i usluga pomoći u kući u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba, a koje mu ne mogu pružiti članovi obitelji.
Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev nadležnom centru za socijalnu skrb.

Osobu se upućuje na vještačenje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravo se ostvaruje temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb prema prebivalištu korisnika. Pravo se priznaje s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

In Portal