Kako osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo na jednokratnu pomoć

PITANJE: M. P. (29) Ne znam koja su moja prava u vezi dobivanja jednokratne pomoći od centra za socijalnu skrb. Nakon majčine smrti živio sam s ocem. Otac je umro iznenada prije dva mjeseca.

 

Uz bol i veliki gubitak uspio sam posuditi od prijatelja novac potreban za njegov pogreb. Ostao sam potpuno sam u kući i teško se snalazim, pomažu mi susjedi i prijatelji. Ne mogu puno toga zbog invaliditeta.

Uspijevam pokriti svoje troškove s invalidskom mirovinom i invalidninom, ali ne znam kako ću naći novac potreban za vratiti prijateljima. Imam li pravo na neku pomoć od centra za socijalnu skrb u vezi troškova pogreba?

ODGOVOR: Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Jednokratna naknada može se priznati: zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama, korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika (ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi), korisnicima privremenog smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno drugu ustanovu, iznimno jednokratna naknada može se priznati korisnicima usluge smještaja, odnosno organiziranog stanovanja, u slučaju ako potreba za koju se potražuje jednokratna naknada nije zadovoljena u okviru usluge smještaja, organiziranog stanovanja.

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi. Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet osnovica  za samca (2.500 kuna), odnosno sedam osnovica za kućanstvo (3.500 kn). U osobito opravdanim slučajevima centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Uvećana jednokratna naknada može se priznati u najvišem iznosu do 10.000,00 kuna.

Jednokratna naknada za pogrebne troškove priznaje se za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju i to: osobe koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu i osobe koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja.

Centar za socijalnu skrb će za osobu koja ima prihod, odnosno imovinu zatražiti povrat pogrebnih troškova od njegovih nasljednika. Centar za socijalnu skrb priznaje jednokratnu naknadu osnovnih troškova pogreba u mjestu smrti korisnika ili mjestu pogreba, a u iznos troškova uračunavaju se i troškovi prijevoza pokojnika. Osnovni troškovi pogreba obuhvaćaju standardnu opremu bez dodatnog ukrašavanja, u rasponu najniže cijene. Jednokratnu naknadu nadležni centar za socijalnu skrb isplaćuje (do iznosa osnovnih troškova pogreba) fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili pravnoj osobi registriranoj za usluge pogreba koja je izvršila uslugu.

In Portal