Kako osoba s invaliditetom može ostvariti pravo na privremenu nesposobnost na rad

PITANJE: H. L. (27) Nakon što sam završila fakultet jako brzo sam našla i posao. Kroz cijelo školovanje pomagala mi je majka.

 

Nikada nisam upoznala oca, ne znam ni tko je on. Sa mnom je bilo puno obveza, jer invaliditet s kojim sam rođena zahtijevao je stalno vježbanje, odlaske liječniku, rehabilitaciju i puno toga o čemu drugi ljudi ni ne moraju razmišljati.

Nedavno sam izgubila majku i ostala sama. Osjećam se potpuno iscrpljeno. Doktorica obiteljske medicine otvorila mi je bolovanje. Svjesna sam da bih se trebala vratiti na posao, ali nisam ni fizički, ni psihički spremna. Želim zadržati posao, jer on mi je izvor prihoda i volim raditi.

Trenutno mi samo treba vrijeme u kojem ću se sabrati i nastaviti samostalan život. Mogu li tražiti bolovanje pozivajući se na privremenu nesposobnost za rad? Ako postoji ta mogućnost, imam li za to vrijeme pravo na naknadu plaće?

ODGOVOR: Određivanje bolovanja ili privremene nesposobnosti za rad je u domeni obiteljskog doktora i ginekologa primarne zdravstvene zaštite, a propisana je aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Bolovanje može preporučiti i primarni zubar i pedijatar. Doznake (odnosno potvrdu o bolovanju za poslodavca) izdaje liječnik obiteljske medicine.

Bolovanja za trudnice te bolesti vezane za ginekološku domenu otvara i kontrolira primarni ginekolog. Sva ostala bolovanja kontrolira obiteljski liječnik. Postoji nekoliko vrsta bolovanja i označena su slovima.

Pod privremenom nesposobnošću za rad, za vrijeme kojeg osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće, smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti radi kojih je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom.

Osobe koje imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, ako posebnim propisom nije utvrđeno drukčije:

osobe u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osobe koje su izabrane ili imenovane na stalne dužnosti u određenim tijelima državne vlasti, odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad primaju plaću, osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlene u drugoj državi članici Europske unije, državi s kojom RH ima sklopljen međunarodni ugovor kojim je uređeno pitanje zdravstvene zaštite ili trećoj državi koje nemaju zdravstveno osiguranje nositelja zdravstvenog osiguranja države članice ili treće države, odnosno koje nisu obvezno zdravstveno osigurane prema propisima države rada na način kako je to određeno propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom, članovi uprave trgovačkih društava i izvršni direktori trgovačkih društava, ako nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada kod druge pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, osobe koje samostalno u obliku slobodnog zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost te osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i ako nisu osigurane po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu, osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisani su u upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, ako nisu zdravstveno osigurani po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu ili se nalaze na redovitom školovanju, svećenici i drugi vjerski službenici vjerske  zajednice koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi nadležno državno tijelo, ako nisu osigurani po osnovi rada, osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako pravo na  obvezno zdravstveno osiguranje ne ostvaruju po drugoj osnovi, osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja, odnosno njegovatelja prema posebnom zakonu

Početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti za rad utvrđuje izabrani doktor.

In Portal