Gubim li kao majka s invaliditetom doplatak za svoje dijete zbog autorskog honorara?

PITANJE: Z. P. (37) Živim u zajedničkom kućanstvu s majkom i svojom dvogodišnjom djevojčicom. Majka je zaposlena, a ja primam invalidsku mirovinu i invalidninu.

 

Ovaj mjesec bih trebala početi raditi preko ugovora o autorskom djelu. Primam doplatak za malenu, pa me zanima hoću li izgubiti pravo na njega s obzirom na novi prihod?

ODGOVOR: Pravo na doplatak za djecu stječe korisnik ako ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 posto proračunske osnovice. Proračunska osnovica utvrđuje se za svaku godinu Zakonom o izvršavanju državnog proračuna RH.

Ukupni dohodak kućanstva je zbroj oporezivih dohodaka prema propisima o porezu na dohodak i drugih primitaka određenih Zakonom o doplatku za djecu koje ostvari korisnik i članovi njegovog kućanstva.

Oporezivi dohoci prema propisima o porezu na dohodak su:

- dohodak od nesamostalnog rada (plaća i mirovina),

- dohodak od samostalne djelatnosti: primitak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, od slobodnih zanimanja te poljoprivrede i šumarstva,

- dohodak od imovine i imovinskih prava: primitak od najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, primitak od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava,

- dohodak od kapitala: primitak od dividendi, udjela u dobiti, kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti iz tekućeg razdoblja i udjela u dobiti, dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica,

- drugi dohodak: dohodak članova skupština, odbora, upravnih vijeća, dohodak od autorskih naknada, od umjetničkih, zabavnih, sportskih, književnih, likovnih, radio i TV djelatnosti, dohodak trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, prevoditelja, sudskih vještaka, turističkih djelatnika, tumača, sportskih sudaca, od sezonskog rada poljoprivrednika, dohodak po osnovi primitaka u naravi, nagrade učenicima i sportašima, primanja učenika i studenata preko udruga, isporučeno umjetničko djelo, profesionalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša i drugo.

Drugi primici određeni Zakonom koji se utvrđuju u ukupni dohodak su i dohoci, odnosno naknade bez obzira na to plaća li se na njih porez, a to su: mirovine ostvarene u tuzemstvu i inozemstvu, plaća ostvarena kod poslodavca za rad u inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu (rodiljna i roditeljska naknada, udomiteljska naknada, naknada roditelju njegovatelju ili njegovatelju), naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije.

Autor: In Portal

 

Povezane vijesti