Kako zapravo funkcionira pravo prednosti pri zapošljavanju za osobe s invaliditetom

PITANJE: A. B. (28) Iako sam osoba s invaliditetom, za vrijeme prvog vala pandemije koronavirusa ostala sam bez posla.

Osobe s invaliditetom, zapošljavanje

 

Krajem prošle godine javila sam se na natječaj na kojem je naznačeno da osobe s invaliditetom imaju prednost pod jednakim uvjetima, ali svejedno nisam dobila posao. Možete li mi objasniti kako to funkcionira? Imam li pravo na žalbu?

ODGOVOR: Osoba koja ima pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, odnosno ako na provedenom testiranju i intervjuu ostvari jednak broj bodova u odnosu na ostale kandidate.

Ako osoba koja ne bude primljena u državnu službu smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, da bi ostvarila navedeno pravo, može izjaviti žalbu protiv rješenja o prijmu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se podnosi tijelu koje je raspisalo natječaj/oglas, a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu. Odbor za državnu službu neovisno je tijelo za rješavanje žalbi.

Sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, državna tijela dužna su prilikom zapošljavanja osobi s invaliditetom dati prednost pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na natječaj ili oglas, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

U slučaju kada dvije ili više osoba ispunjavaju uvjete propisane natječajem ili oglasom, a ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema ovom Zakonu, poslodavac samostalno donosi odluku o izboru kandidata, uzimajući u obzir potrebe posla, rezultate postignute u postupku ocjenjivanja kandidata, te interes i motivaciju kandidata.

Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno, osim u slučajevima zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, a ne mogu ga ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

Autor: In Portal

 

Povezane vijesti