Kako funkcionira kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom i što su to zamjenske kvote?

PITANJE: F.D. (47) Imam malu tvtku koja uspješno posluje i širi se unatoč koronavirusnoj pandemiji. S obzirom da ćemo u narednim mjesecima mnogo zapošljavati, možete li mi pobliže objasniti obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom? Što su to zamjenske kvote?

Muškarac u kolicima u uredu, ilustracija.

 

ODGOVOR: Svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika dužni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju.

Kvota ili broj osoba s invaliditetom koje treba zaposliti ovisi o ukupnom broju zaposlenih radnika (na neodređeno i određeno vrijeme), a ista ne može biti manja od 2% niti veća od 6%. Kvota se određuje u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

Obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ne odnosi se na:

- predstavništva stranih osoba;

- strana diplomatska i konzularna predstavništva;

- integrativne i zaštitne radionice;

- poslodavce u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja;

- novoosnovane poslodavce u razdoblju od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar odnosno dana ustrojavanja prema posebnom propisu.

Bitno je napomenuti da se u ukupan broj zaposlenih ubrajaju i osnivači/članovi u trgovačkim društvima i ustanovama u RH koji su u radnom odnosu s poslodavcem, te obrtnici i druge osobe koje na području RH obavljaju djelatnost slobodnog zanimanja ili druge dozvoljene djelatnosti i po toj osnovi su obvezno osigurani.

Poslodavac koji smatra da se na određeno radno mjesto zbog posebnih uvjeta rada ne mogu zaposliti osobe s invaliditetom i da se isto treba izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta na temelju kojih se utvrđuje kvota, dužan je zatražiti suglasnost Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Zavod), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Poslodavac može ispuniti kvotu isključivo zaposlenicima s invaliditetom koji su upisani u očeidniku zaposlenih osoba s invaliditetom pri HZMO-u na zadnji dan u mjesecu sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom, te su zaposleni na najmanje 20 sati tjedno. Osobe s invaliditetom koje nisu upisane u naprijed navedeni očevidnik poslodavac ne može ubrojiti u kvotu niti je na taj način može prekoračiti.

Poslodavac je dužan svoju kvotnu obvezu pratiti putem aplikacije za praćenje kvote koja je dostupna na mrežnim stranicama Zavoda (www.zosi.hr).

Poslodavac obvezu kvotnog zapošljavanja može ispuniti tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom (koji su upisani u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom), a ako to ne učini tada obvezu kvotnog zapošljavanja može ispuniti zamjenskom kvotom.

To ispunjenje obveze putem zamjenske kvote poslodavac obavlja na način da:

- zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, čija je ukupna vrijednost (bez PDV-a) jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote. Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može s poslodavcima zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, s tim da ukupna vrijednost svih ugovora, čiji je predmet kupnja i prodaja robe iz prodajnog asortimana i/ili pružanja usluga u trgovini, ne može iznositi više od 200.000,00 kn godišnje bez PDV-a;

- zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, čija je ukupna vrijednost (bez PDV-a) jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost (bez PDV-a) jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote;

- primi na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom, s time da se jedna osoba primljena na obavljanje prakse priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom;

- primi na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju, s time da se jedan rehabilitant priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom;

- sklopi jedan ili više ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom prema kojima su ukupni priznati troškovi rada jednaki najmanje 20% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote;

primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom, s time da se jedna takva osoba priznaje kao jedna zaposlena osoba s invaliditetom;

- daje jednu ili više stipendija za redovito obrazovanje osobama s invaliditetom čija je ukupna visina jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

 

In Portal

 

Povezane vijesti