Kako utvrditi stupanj invaliditeta?

PITANJE: U redakciju nam se javila stranka M. N. (54) s invaliditetom iz Sesveta, koja moli savjet u slučaju ispunjavanja zahtjeva za utvrđivanje tjelesnog oštećenja, odnosno invaliditeta. Naime, preživjela je niz nesvakidašnjih situacija koje su ostavile teške posljedice na nju. Napominjemo da je ona samo jedna u nizu osoba koje su se javile u redakciju sa svojim problemima, a koji se tiču teških tema koje spominjemo u daljnjim pitanjima.

Koliki postotak invaliditeta imaju općenito stranke koje su žrtve seksualnog zlostavljanja, silovanja i pokušaja silovanja, kao i žrtve terorističkih napada te pokušaja ubojstva?

Prema vašim statistikama, koliko vam se do sada obratilo ovakovih slučajeva na razini cijele države i u kojem razdoblju te kako su rješavana - pozitivno ili negativno? Što je presudno za konačni ishod na vašoj razini, a kasnije i na razini HZMO-a?

Možete li dati informacije o samom postupku koji provodite i što spada na samu stranku da dostavi u vezi dokaza?

Ima li sama stranka mogućnosti da razgovara s nekim od vaših djelatnika, odnosno da li je zovete u sklopu vašeg postupka, ili donosite nalaze i mišljenja samo na osnovu dostavljene dokumentacije?

Što se događa sa strankama koje nemaju financijskih sredstava da obave zdravstvene i specijalističke preglede? Imaju li mogućnost da u sklopu vašeg postupka dobiju potrebne nalaze?

Budući se radi o teškim temama, je li dovoljno naznačiti u zahtjevu prema HZMO-u čega su žrtve, a dokaze o istome donijeti prilikom naknadnog pregleda na uvid?

 

ODGOVOR:  ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM:

Jedna od djelatnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje: ZOSI) je - provođenje vještačenja u svrhu ostvarivanja različitih prava iz različitih sustava (mirovinsko, socijalna skrb, rodiljne i porodiljne naknade i dr.).

Vještačenje se provodi kada nadležno tijelo, koje odlučuje u upravnom postupku o ostvarivanju prava, za potrebe toga postupka podnese zahtjev za utvrđivanje činjenica vezanih uz zdravstveni i funkcionalni status osobe, potrebnih za ostvarivanje tog prava.

Stoga, zahtjev za vještačenje ne može neposredno podnijeti fizička osoba u ZOSI.

Postupak vještačenje obuhvaća procjenjivanje razine oštećenja organizma (u postocima) i stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti (4 stupnja) osobe, odnosno procjenu radne sposobnosti.

Vještačenje se provodi interdisciplinarno, u vijećima od najmanje dva člana, od kojih je jedan liječnik specijalista, a drugi je stručni suradnik (logoped, socijalni radnik, rehabilitator, psiholog, i dr.). Predsjednik vijeća je uvijek liječnik, a sastav vijeća određen je problematikom i bolesnim stanjem koje se vještači.

Temeljni dokument kojim se propisuju postupci vještačenja je Uredba o metodologijama vještačenje (NN 67/2017, 56/2018, 16/2022). Uredba je usklađena sa zakonskom regulativom koja definira ostvarivanje prava s osnove invaliditeta.

Slijedom gore iznesenoga, napominjemo da se kod vještačenja ne procjenjuje sama dijagnoza ili štetni događaj, nego posljedica (fizička i/ili psihička) koja ima utjecaja na funkcioniranje osobe. Navedeno se objektivizira medicinskom dokumentacijom, koja mora precizno opisati početak i tijek liječenja, te prognozu.

Oštećenje organizma u postocima vještači se na zahtjev Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, sa čijim rješenjem se mogu ostvariti određena prava u više sustava (u mirovinskom, ako je oštećenje posljedica ozljede na radu, te određene beneficije u prometu, porezne olakšice i neka druga prava).

ZOSI nema mogućnosti, niti ovlasti provoditi dijagnostičke metode, pa to isključuje i svaku mogućnost prethodne konzultacije s djelatnicima ZOSI-a, kao i provođenje vještačenja bez dostavljene medicinske dokumentacije o početku i tijeku liječenja te daljnjoj prognozi navedenog bolesnog stanja koje je dovelo do invaliditeta.

 

In-portal