Samohrana majka na minimalcu, imam li pravo na besplatnu studentsku sobu?

PITANJE: H. E.(17) Ja sam slijep, kao osoba s invaliditetom imam li pravo na izravan upis na fakultet? Što je sa smještajem u studentskom domu? S obzirom na invaliditet i loše materijalne uvjete u kojim živim...

...naime živim sam s majkom koja ima minimalac od kojeg jedva preživljavamo, mogu li biti oslobođen plaćanja studentske sobe i koji je postupak, kome se trebam obratiti i koje dokumente trebam za upis?

ODGOVOR: Svi kandidati s invaliditetom koji imaju stupanj tjelesnoga oštećenja 60% i više (prema rješenju izdanom od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ostvaruju pravo prednosti pri upisu na bilo koju sastavnicu Sveučilišta u Zagrebu što znači da se upisuju pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag i zadovolje na provjeri posebnih sposobnosti koju provode pojedine sastavnice (fakulteti/akademije). Kako bi kandidat ostvario ovo pravo dužan je u propisanom roku Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje preporučenom poštom poslati rješenje o stupnju tjelesnoga oštećenja (original ili ovjereni preslik). Rok za slanje rješenja navodi se u tekstu Natječaja za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija za svaku akademsku godinu. U tekstu Natječaja možete pronaći i ostale informacije o kriterijima upisa i dokumentima koje je potrebno priložiti za upis na svaku od sastavnica Sveučilišta. Tekst natječaja objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr).

Natječaj za dodjelu stipendija

Nadalje, novim sustavom participacije u troškovima studija od 2012. godine studenti s invaliditetom imaju određene povlastice. Tako u „Odluci Vlade Republike Hrvatske o punoj subvenciji participacije u t

Studenti s invaliditetom sa 60 posto i više utvrđenog tjelesnog oštećenja ostvaruju pravo na izravno dobivanje mjesta u studentskom domu dok studenti s invaliditetom s 50 posto i manje utvrđenog tjelesnog oštećenja ostvaruju dodatne bodove

roškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.“, navodi se da svi studenti koji po prvi put upisuju prvu godinu studija imaju pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija (za prvu godinu) kao i da studenti s invaliditetom koji imaju utvrđen postotak tjelesnoga oštećenja 60% i veći, a koji upisuju višu godinu studija akademske godine 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015., ostvaruju pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova (za razliku od studenata koji nemaju utvrđeno tjelesno oštećenje i koji za ostvarivanje ovoga prava trebaju steći najmanje 55 ECTS bodova).

Što se tiče smještaja, studenti s invaliditetom sa 60 posto i više utvrđenog tjelesnog oštećenja ostvaruju pravo na izravno dobivanje mjesta u studentskom domu dok studenti s invaliditetom s 50 posto i manje utvrđenog tjelesnog oštećenja ostvaruju dodatne bodove. Uvjeti smještaja, potrebna dokumentacija i rok predaje dokumentacije navode se u natječaju za raspodjelu mjesta u studentske domove za svaku akademsku godine koji možete pronaći na internetskoj stranici Studentskoga centra u Zagrebu (www.sczg.unizg.hr). Što se tiče pitanja o mogućnosti oslobođenja od plaćanja smještaja u studentskom domu, za to je pitanje nadležan Studentski centar u Zagrebu kojem se možete uz vezi toga obratiti: Poslovnica za smještaj, Savska cesta 25 (u dvorištu), tel. 01 4593 641.

Nadalje, Sveučilište u Zagrebu u svrhu potpore studentima svake godine raspisuje natječaj za dodjelu stipendija. U okviru natječaja redovitim studentima dodjeljuje oko 180 stipendija prema sljedećim kategorijama natječaja: izvrsnost (A), socio-ekonomski status (B) i invaliditet (C).

Na pitanje odgovorile:
Valentina Novak Žižić, mag. soc. rad., stručna suradnica u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, predsjednica Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, redovita profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu