GRAD VARAŽDIN Načini podrške osobama s invaliditetom

PITANJE: Budući da nam se nekoliko osoba s invaliditetom s područja Varaždina javilo s problemima, posebno u smislu teškoća s organiziranim prijevozom za obavljanje svakodnevnih obveza i nemogućnosti imanja kvalitetnog života zbog nedostatka osobnih asistenata, molimo da nam se očitujete na koji način Grad Varaždin pruža podršku osobama s invaliditetom

Varaždin.

 

ODGOVOR GRADA VARAŽDINA, UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA, ODSJEKA ZA PROTOKOL, ODNOSE S JAVNOŠĆU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU:

Čistoća d.o.o. Varaždin organizira javni prijevoz u Gradu Varaždinu sa sedam rabljenih autobusa te je cilj zamijeniti iste za ekološki prihvatljivija vozila na električni pogon pa se aktivno prate javni pozivi i natječaji radi sufinanciranja nabave istih. Veći autobusi imaju kapacitet za 45 putnika, a manji za 23 putnika i prilagođeni su za ulazak osoba s invaliditetom i majki s malom djecom. Gradski prijevoz je ranije bio organiziran putem koncesionara koji nije imao niskopodne autobuse.

Grad Varaždin svjestan je problema osoba s invaliditetom u području njihovog prava na pristupačnost, a koje je ujedno i preduvjet za osiguranje mnogih drugih prava i potreba kao što su obrazovanje, zdravstvene usluge, aktivnosti slobodnog vremena i slično.

U suradnji s  Društvom distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalidnosti Grada Varaždina financira program 'Mobilni i uključeni' u iznosu od 150.000,00  kuna u 2022. godini. Troškovi Programa uključivali su plaću vozača za osam mjeseci, troškove goriva za kombi vozila, troškove održavanja (servis, registracija) kombi vozila, dio plaće koordinatora Programa kroz deset mjeseci i manjim dijelom pokriva troškove promocije stvaralaštva osoba s invaliditetom te aktivnosti Udruge (obilježavanje memorijalnog turnira D. Radmanović, promocija stvaralaštva na Špancirfestu, ulaznice za kino/kazalište za OSI, dio troška glasila udruge Korak života).

Ukupno je projektom financiran prijevoz na aktivnosti i usluge osoba s invaliditetom Grada Varaždina. Prijevozom je u 2022. godini bilo obuhvaćeno 124 izravnih korisnika - osoba s teškoćama u kretanju i osoba u invalidskim kolicima (18 djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom do 25 godina, 42 odrasle osobe i 64 osoba starije dobi koje su prijevoz koristile najčešće za ostvarivanje zdravstvenih usluga - radi se o članovima Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalidnosti).

Projektom je povećana kvaliteta života osoba s invaliditetom i sadržaj izvaninstitucionalnih usluga i aktivnosti za OSI u cilju povećanja kvalitete njihovih života i života članova njihovih obitelji.

Provodeći radionice (kreativne, usvajanja životnih vještina, edukativne i grupe podrške) povećani su individualni kapaciteti i zdravstveno stanje OSI i članova njihovih obitelji. Ujedno su korisnici uključeni i u kulturno-umjetnički život zajednice kroz prisustvo na kazališnim predstavama i kino projekcijama, što je velikim dijelom omogućeno kroz financiranje prijevoza preko ovog Programa Grada Varaždina.

Kroz sve aktivnosti održala se socijalna mreža korisnika uz razvoj njihovih potencijala, a OSI su postale vidljivije u društvu, što je povećalo njihovu prihvaćenost i doprinijelo smanjenju diskriminacije pridonoseći izjednačavanju mogućnosti za OSI.

Osiguran prijevoz prilagođenim kombi vozilom za OSI u invalidskim kolicima omogućio je sudjelovanje u aktivnostima programa za OSI u invalidskim kolicima što je osobito važno za one osobe koje su u riziku od socijalne isključenosti i onih koji su u riziku od siromaštva te i na taj način projekt doprinosi izjednačavanju mogućnosti, ali i sprečavanju (prerane ili nepotrebne) institucionalizacije.

Na području Grada Varaždina od svih udruga koje se brinu o osobama s invaliditetom samo DDICDP Grada Varaždina ima 2 kombi vozila prilagođena za osobe u invalidskim kolicima.

Što se tiče usluga osobne asistencije na području Grada Varaždina, potrebno je da pružatelj usluga dobije rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje usluge osobne asistencije sukladno novom Zakonu o osobnoj asistenciji, a ispunjavanje mjerila utvrđuje Varaždinska županija.

Grad Varaždin osnovao je 2020. godine Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin (u daljnjem tekstu: Centar). Centar je javna ustanova socijalne skrbi za pružanje socijalnih usluga u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, mentalnim ili višestrukim oštećenjem, beskućnicima i osobama koje se zateknu izvan mjesta prebivališta i boravišta, djeci i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju te starijim i odraslim teško bolesnim osobama. Centar ima sjedište na adresi Graberje 33, Varaždin. U Centru se unatrag tri godine pruža socijalna usluga poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem. Svrha programa poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem je stjecanje i održavanje stečenih životnih i socijalnih vještina, kvalitetno provođenje dijela slobodnog vremena, širenje socijalne mreže, poticanje osoba s invaliditetom na samostalnost prema mogućnostima, zdravstvenom stanju i sposobnostima, poticanje osobnih potencijala čime se su konačnici smanjuje socijalna isključenost osoba s invaliditetom. Poludnevni boravak, sukladno zakonskim odredbama, traje četiri do šest sati, a u tom se periodu korisnicima osigurava zadovoljavanje životnih potreba (usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege). Različitim aktivnostima (glazbene, likovne, aktivnosti, vježbe motorike radne aktivnosti, šetnje i drugo). Pruža im se mogućnost iskorištavanja osobnih potencijala, osjećaja uspješnosti i povezanosti sa zajednicom. Samim time, oni kvalitetno provode dio slobodnog vremena. Korisnicima usluge omogućena je i usluga prijevoza u Centar te povratak kućama. U mjesecu lipnju ove godine Centar je dobio rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje i drugih socijalnih usluga, a čiji početak pružanja se očekuje krajem ove, odnosno početkom sljedeće godine.

Osoba nadležna za osobe s invaliditetom na području Grada Varaždina je Andreja Bobek, 099/313-4168, andreja.bobek@varazdin.hr.

 

In Portal

 

Povezane vijesti