Osoba s invaliditetom koja čeka vještačenje za profesionalnu nesposobnost

PITANJE: P. L. (52) Poštovani, molim vas za pomoć. Prošle godine zadobio sam tešku ozljedu desne šake, nakon čega su mi amputirana četiri prsta, osim palca.

 

Priznata mi je ozljeda na radu dok sam bio na vještačenju za tjelesno oštećenje. U rješenju dobio sam 50 posto invaliditeta. Moj je obiteljski liječnik poslao svu medicinsku dokumentaciju u HZMO, i još uvijek čekam da me pozovu na vještačenje za profesionalnu nesposobnost. Gdje sam zaposlen ne mogu se vratiti zbog psihičkih problema koji su nastali kad i ozljeda. Kao strojar sam radio kod poslodavca na radnom mjestu gdje je potreban rad s dvije ruke i spretnost rada sa svim prstima. Nažalost, zbog nastale ozljede više nisam potreban tvrtki te sam protiv njih pokrenuo sudski postupak. Molio bih savjet što da dalje učinim i što me čeka na vještačenju?
ODGOVOR
: Poštovani, temeljem čl. 39., st. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, u daljnjem tekstu: ZOMO) smanjenje radne sposobnosti postoji kada se kod osiguranika, zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti liječenjem, radna sposobnost smanji za više od polovice u odnosu na zdravog osiguranika iste ili slične razine obrazovanja. Poslovi prema kojima se ocjenjuje sposobnost za rad obuhvaćaju sve poslove koji odgovaraju njegovim tjelesnim i psihičkim sposobnostima, a smatraju se odgovarajućim njegovim dosadašnjim poslovima.
Postupak vještačenja provodi se u skladu s Uredbom o metodologijama vještačenja (NN 153/2014, u daljnjem tekstu: Uredba). Temeljem čl. 2., st. 2. Uredbe nalaz i mišljenje o činjenicama u postupcima za ostvarivanje prava na osnovi ZOMO daju u prvom stupnju ovlašteni vještaci (u daljnjem tekstu: vještaci) mjesno nadležnog područnog ureda Zavoda za vještačenje. Temeljem čl. 14., st. 1. Uredbe, nadležna ustrojstvena jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja vodi postupak za ostvarivanje prava na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti prikuplja podatke o svojstvu osobe koja se vještači, mirovinskom stažu i druge podatke, a ovlašteno vijeće vještaka Zavoda za vještačenje ispituje je li Izvješće s nalazom i mišljenjem izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite dano u skladu s Uredbom. Temeljem čl. 17., st. 1. Uredbe kada vijeće vještaka utvrdi da su prikupljeni svi potrebni podaci određuje dan pregleda osiguranika i poziva ga na pregled. Poziv na pregled dostavlja se osiguraniku s dostavnicom i upozorenjem da je obvezan u navedeno vrijeme javiti se vještaku Zavoda za vještačenje radi pregleda. Temeljem stavka 2. istog članka nakon neposrednog osobnog pregleda osiguranika vijeće vještaka daje nalaz i mišljenje je li nastalo smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti, odnosno neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti.

U skladu s čl. 18., st. 5. Uredbe kada utvrdi da kod osiguranika postoji smanjenje radne sposobnosti, vijeće vještaka utvrđuje je li nastalo smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični gubitak radne sposobnosti ili potpuni gubitak radne sposobnosti. Temeljem čl.19., st. 1. Uredbe kada utvrdi da je kod osiguranika nastalo smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, vijeće vještaka će utvrditi može li se s obzirom na njegovo zdravstveno stanje, životnu dob, naobrazbu i sposobnost osiguranik profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom na drugim poslovima.

Prema čl. 44., st. 1. ZOMO profesionalna rehabilitacija je skup aktivnosti (praktično stjecanje i primjena znanja, vještina i navika) radi osposobljavanja invalida rada za rad uz očuvanje njegove preostale radne sposobnosti. Invalid rada prema ovome Zakonu je osiguranik koji je na osnovi smanjenja uz preostalu radnu sposobnost ili djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti ostvario pravo na invalidsku mirovinu ili pravo na profesionalnu rehabilitaciju.

Slijedom navedenog možete pokušati ostvariti pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili pravo na invalidsku mirovinu, ovisno o nalazu i mišljenju ovlaštenih vještaka. Temeljem čl. 56., st. 5. ZOMO ako je djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti osiguranika nastao zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, pravo na invalidsku mirovinu osiguranik stječe bez obzira na dužinu mirovinskog staža. Temeljem čl. 59., st. 1. ZOMO pravo na invalidsku mirovinu ima osiguranik od dana nastanka djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. No ukoliko niste zadovoljni donesenim rješenjem možete u skladu s čl. 69., st. 1. Uredbe podnijeti žalbu protiv rješenja nadležnog tijela kojom se pobija rješenje u dijelu nalaza i mišljenje vijeća vještaka.

S obzirom na to da nismo imali uvid u Vašu dokumentaciju ne možemo procijeniti ishod bilo kojeg od spomenutih postupaka.

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu