ZAGREB Centar za rehabilitaciju zapošljava djelatnika za zastupanje interesa osoba s invaliditetom

Razina obrazovanja posloprimca treba biti fakultet, akademija, magisterij i doktorat. Uvjeti za javljanje su završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti - polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada i psihologije

Osoba s invaliditetom, posao

Ilustracija

Centar za rehabilitaciju Zagreb raspisao je natječaj za zastupnika, na određeno vrijeme, radi povećanog opsega posla, uz mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom.

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti.

Razina obrazovanja posloprimca treba biti fakultet, akademija, magisterij i doktorat.

Uvjeti za javljanje su završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti - polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada i psihologije, jedna godina radnog iskustva u traženom akademskom zvanju i stupnju, položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad i da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22).

Opis posla obuhvaća sljedeće: zastupanje interesa osobe s invaliditetom - korisnika kojima se pruža socijalna usluga organiziranog stanovanja, priprema korisnika za osobno usmjereno planiranje te praćenje i dokumentiranje realizacije ciljeva, pružanje podrške korisnicima pri građenju prirodnog kruga podrške, odgovornost za širenje interesa korisnika, aktivno poticanje razvoja i korištenja vještina samoodređenja osobe i drugih životnih vještina i druge poslove.

Uz pisanu prijavu treba priložiti sljedeće dokumente (neovjerene preslike): zamolbu, životopis, domovnicu, dokaz o završenom obrazovanju, dokaz o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalni rad, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Centar za rehabilitaciju Zagreb kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 - pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Kandidati, koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je 9. prosinca.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučeno poštom, na adresu: Centar za rehabilitaciju Zagreb, Orlovac 2, Zagreb, s naznakom: 'Za natječaj - zastupnik'.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za rehabilitaciju Zagreb.

 

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti