Karlovac: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag traži logopede i edukacijske rehabilitatore

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta

 

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag - Karlovac raspisuje natječaj za primitak u radni odnos magistra logopedije ili magistra edukacijske rehabilitacije ili bacc. fizioterapije na određeno puno radno vrijeme – dva izvršitelja m/ž.

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: VSS – završen Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; VŠS – prvostupnik stručnog studija fizioterapije, sukladno zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. Potrebno poznavanje osnova informatike, osnove korištenja računala u Windows okruženju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice), elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZMO-a, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do objave natječaja (izvornik ili preslik). Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Poliklinika zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu se poništiti.
Pisane prijave na natječaj podnose se do 23.prosinca 2017. na adresu: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag, Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 KARLOVAC s naznakom: Za natječaj.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web- stranice Poliklinike SUVAG Karlovac.
Božica Ravlić