Kako pravobraniteljici za ravnopravnost spolova prijaviti diskriminaciju žene s invaliditetom

PITANJE: V.Z. (46) Svjedok sam diskriminacije žene s invaliditetom koja u strahu od posljedica trpi nasilje u obitelji, kao i niz drugih kršenja osnovnih ljudskih prava.

 

Informirala sam ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, no mislim da postoji mnogo elemenata koja su u području djelovanja pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Stoga molim da mi navedete područje djelovanja pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, tko joj se može javiti i kontakt ureda. Hvala.

ODGOVOR: Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova mogu se obratiti sve osobe koje žele upozoriti na slučaj diskriminacije ili kršenja prava na osnovi spola, spolne orijentacije, bračnog ili obiteljskog statusa bez obzira da li su izravno oštećeni/e. Pravobraniteljici se možete obratiti pisanim putem na adresu: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Preobraženska 4/I, 10000 Zagreb, usmeno - telefonom na broj (01) 48 48 100, ili elektronskom poštom na ravnopravnost@prs.hr.

Radno vrijeme ureda je od 8:30 do 16:30, a primanje stranaka od 9:00 do 14:00 (uz prethodnu najavu telefonom). Trudnice, osobe s invaliditetom, branitelji, djeca, te stranke s prebivalištem ili boravištem izvan Zagreba, koji dođu izvan ovog vremena primit će se bez obzira na uredovno vrijeme utvrđeno za prijam stranaka. Na isti način će se postupiti i u hitnim, kao i u drugim opravdanim slučajevima kada postupanje ne trpi odgodu radi zaštite prava određenih Zakonom.

U slučaju da prijavljujete u ime druge osobe, pravobraniteljica će u kontaktu s tom osobom zatražiti njezinu suglasnost za postupanje. U slučaju da se ta osoba izrijekom protivi, pravobraniteljica neće postupati po vašoj prijavi.

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova možete se obratiti i anonimno s time da je u tom slučaju postupak utvrđivanja činjenica bitno otežan.

Postupanje pravobraniteljice po vašoj pritužbi za vas je besplatno.

Pravobraniteljica postupa po pritužbama na diskriminaciju temeljem spola, bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orijentacije. Pravobranitelj/ica djeluje neovisno i samostalno, prati provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama pojedinaca ili pojedinki koju su počinila tijela državne uprave, jedinica tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe. U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobranitelj/ica je ovlašten/a upozoravati, predlagati i davati preporuke. Gore navedena tijela dužna su pisanim putem obavijestiti pravobranitelja/icu o mjerama i radnjama poduzetim u skladu s upozorenjima, prijedlozima i preporukama najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka istih. U slučaju neudovoljavanja zahtjeva, ili u slučaju nedostavljanja traženih obavijesti u propisanom roku, pravobranitelj/ica može tražiti provođenje nadzora od tijela koje obavlja nadzor nad njihovim radom. Ako u obavljanju poslova pravobranitelj/ica sazna za povredu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova s obilježjima kaznenog djela podnijet će prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. Ako ocijeni da je povrijeđeno načelo ravnopravnosti spolova, pravobranitelj/ica ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa.

In Portal

 

Povezane vijesti