Krapinsko-zagorska županija: Natječaj za 57 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Prednost će imati osobe s iskustvom u radu kao asistenti u nastavi koje su sudjelovale u edukacijama za ovaj posao te s iskustvom u volontiranju


Krapinsko-zagorska županija s partnerima u projektu raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama – partnerima u projektu "Baltazar 4" za školsku godinu 2018./2019. 
Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje 57 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u redovitim/posebnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u Krapinsko-zagorskoj županiji 
 Mjesto rada su osnovne i srednje škole u Krapinsko-zagorskoj županiji – partneri u projektu
Radno vrijeme je 20 sati tjedno u nižim razredima osnovne škole (1. – 4. r.), 22 sata tjedno u višim razredima osnovne škole (5. – 8. r.) i u srednjoj školi.
Uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su: završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje, protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak.
Prednost će imati osobe s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi, koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnike u nastavi i s iskustvom u volontiranju.
Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.
Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.
Dodatna znanja i vještine su poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi Povjerenstvo za odabir kandidata u sklopu projekta "Baltazar 4“.
Ukoliko odabrani kandidati nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada pomoćnika u školama partnerima u projektu. Odgovarajućim programom edukacije smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa: osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje, karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća), podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći), suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima, prava učenika s teškoćama u razvoju.
Odabrani kandidati koji posjeduju dokaz o završenoj edukaciji prema minimalnim elementima programa mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnici u nastavi bez uključivanja u novi program edukacije. U slučaju da se određeni kandidati sa završenom edukacijom, a po dovršetku selekcijskog postupka angažiraju kao pomoćnici u nastavi učenicima kod kojih specifične teškoće u razvoju zahtijevaju dodatne edukacije, takvi kandidati mogu pohađati i dodatne edukativne sadržaje prilagođene potrebama takvih učenika.
S kandidatom izabranim za pomoćnika u nastavi sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnici u nastavi koji učeniku pružaju pomoć pri uzimanju hrane i pića bit će upućeni na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju.
 U prijavi na ovaj Javni poziv kandidat treba navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici: dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe, diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi), dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice), životopis, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva, dokaz o iskustvu u radu kao pomoćnik u nastavi, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo, dokaz o završenoj edukaciji u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala elemente programa utvrđene ovim Javnim pozivom, a kojeg kandidati prilažu ako ga posjeduju (potvrda, diploma, svjedodžba i slično), dokaz o stečenom iskustvu u volontiranju, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo (potvrda o volontiranju i slično).
 Kandidati će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.
Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće biti razmatrane.
Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se do 27.srpnja 2018. na adresu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina, Ksavera Šandora Đalskog 4, 49 000 Krapina, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama – partnerima u Projektu "Baltazar 4" za 2018/2019.
Zainteresirani za zaposlenje u više škola (moguće se je opredijeliti za najviše pet škola) dostavljaju jednu prijavu s traženim prilozima te u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.
Radni odnos sa školom odabrani kandidati će zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka kako slijedi:
- Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2, 49217 Krapinske Toplice – 2 osobe,
- Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina, Ivana Vrencea 1, 49000 Krapina – 4 osobe,
- Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina, Budinščina 18/c, 49284 Budinščina – 2 osobe,
- Osnovna škola Đurmanec, Đurmanec bb, 49225 Đurmanec – 1 osoba,
- Osnovna škola Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 78, 49233 Gornje Jesenje – 1 osoba,
- Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica, Matije Gupca 2, 49245 Gornja Stubica – 4 osobe,
- Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli, Hum na Sutli 152/1, 49231 Hum na Sutli – 3 osobe,
- Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina, Trg Stjepana Radića 1, 49000 Krapina – 2 osobe,
- Osnovna škola Josipa Broza, Antuna Mihanovića 8, 49295 Kumrovec – 2 osobe,
- Osnovna škola Antuna Mihanovića, Lijepe naše 41, 49290 Klanjec – 2 osobe,
- Osnovna škola Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli 125, 49294 Kraljevec na Sutli – 1 osoba,
- Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor, Trg Svete Ane 28, 49253 Lobor – 2 osobe,
- Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Đački put 1, 49210 Zabok – 4 osobe,
- Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar, Vladimira Nazora 1, 49250 Zlatar – 1 osoba,
- Osnovna škola Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 10, 49247 Zlatar Bistrica – 1 osoba,
- Osnovna škola Marija Bistrica, Zagrebačka 15, 49246 Marija Bistrica – 1 osoba,
- Osnovna škola Mače, Mače 32, 49251 Mače – 2 osobe,
- Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Mihovljan, Mihovljan bb, 49252 Mihovljan – 1 osoba
- Osnovna škola Oroslavje, Antuna Mihanovića 6, 49243 Oroslavje – 2 osobe,
- Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada, Dragutina Kunovića 8, 49218 Pregrada – 5 osoba,
- Osnovna škola Side Košutić Radoboj, Radoboj 21, 49232 Radoboj – 1 osoba,
- Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Školska 5, 49233 Sveti Križ Začretje – 2 osobe,
- Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5a, 49244 Stubičke Toplice – 1 osoba,
- Srednja škola Bedekovčina, Gajeva 1, 49221 Bedekovčina – 1 osoba,
- Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina bb, 49218 Pregrada – 1 osoba,
- Srednja škola Konjščina, Matije Gupca 5, 49282 Konjščina – 1 osoba,
- Srednja škola Oroslavje, Ljudevita Gaja 1, 49243 Oroslavje – 2 osobe,
- Srednja škola Zlatar, Braće Radića 10, 49250 Zlatar – 4 osobe,
- Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, 49210 Zabok – 1 osoba.
Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i partnera u Projektu, a svaka odgojno-obrazovna ustanova otvorit će Prijavu potrebe za radnikom s tekstom koji je vidljiv iz ovog Javnog poziva i sukladno broju izvršitelja po odgojno-obrazovnim ustanovama. Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.
Božica Ravlić