SUVAG ZAGREB: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora traži logopeda

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu


Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta logoped/inja - na određeno puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj (m/ž).
Uvjeti su: VSS društvene struke - smjer logopedija, sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. Radno iskustvo nije važno.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku rodnog lista, presliku domovnice, dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme, elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osobe navedene u članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima i dužne su uz prijavu na javni natječaj prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Poliklinika zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti intervju i/ili testiranje, o čemu će kandidati biti obaviješteni. Kandidat/kinja koji ne pristupi intervjuu i/ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
Prijave dostaviti do 4. listopada 2018 na adresu Poliklinike: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Božica Ravlić