ZAGREB Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG traži rehabilitatora-edukatora i logopeda

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu

 

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb raspisuje natječaj za popunu radnog  mjesta rehabilitator/ica - edukator/ica - na neodređeno puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj (M/Ž) i logoped/inja - na određeno puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj (m/ž).
Uvjeti za radno mjesto rehabilitator/ica - edukator/ica  su sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97); godina dana radnog iskustva; stručni ispit i verbotonalna edukacija. Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku rodnog lista, presliku domovnice, presliku diplome, dokaz o položenom stručnom ispitu, dokaz o završenoj verbotonalnoj edukaciji, elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.
Uvjeti za radno mjesto logoped/inja  su VSS društvene struke - smjer logopedija, sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku rodnog lista, presliku domovnice, dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme, elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osobe navedene u članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima i dužne su uz prijavu na javni natječaj prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Poliklinika zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti intervju i/ili testiranje, o čemu će kandidati biti obaviješteni. Kandidat/kinja koji ne pristupi intervjuu i/ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
Prijave dostaviti do 8. prosinca 2018. na adresu Poliklinike: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Poliklinici SUVAG za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG. Poliklinika SUVAG će dostavljene podatke kandidata obrađivati u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja opozvati privolu za obradom svojih osobnih podataka.
Božica Ravlić