VIROVITICA Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju traži dva edukatora – rehabilitatora

Kandidati za navedena radna mjesta dužni su ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu

 

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica otvorio je natječaj za radno mjesto učitelj/ica edukator – rehabilitator (magistar edukacijske rehabilitacije) - 2 osobe na puno (40 sati tjedno) određeno, puno radno vrijeme, do kraja školske godine 2018./2019. Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, (Narodne novine broj 116/03, 82/08, 138/12) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Radno iskustvo nije važno.
 
Kandidati za navedena radna mjesta  dužni su ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.
Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi. Domovnicu. Rodni list. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu). Dokumentaciju dostaviti isključivo u neovjerenoj preslici jer se ista neće vraćati. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti originale priloženih dokumenata.
Kandidatom prijavljenim na  natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dokazati svoju prednost te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Prijavom na natječaj, kandidat daje dobrovoljnu i izričitu privolu Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, kao voditelju obrade osobnih podataka, da prikuplja, koristi i obrađuje osobne podatke kandidata isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ( Opća uredba o zaštiti podataka).
 Rok za podnošenje prijava je do 5. siječnja 2019.
 Prijave se predaju neposredno ili  šalju poštom dna adresu:
COOR Virovitica
Ljudevita Gaja 42
33000 Virovitica
s naznakom "za natječaj".
 O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
Božica Ravlić