MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE Objavljen prvi 'Dječji proračun'

Cilj je donošenja Dječjeg proračuna potaknuti stvarnu promjenu u načinu planiranja, donošenja, izvršenja te praćenja proračuna kako bi se unaprijedila provedba Konvencije i prava djece

 

Imajući u vidu najbolji interes djeteta, Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine, čiji se jedan od ključnih zajedničkih prioritetnih ciljeva odnosi na uspostavljanje takozvanog 'dječjeg proračuna' s ciljem sustavnog praćenja ulaganja u djecu i programe za djecu, kao i učinka financijskih ograničenja na život i ostvarivanje prava djece.

Odbor za prava djeteta UN-a je 20. srpnja 2016. donio 'Opći komentar br. 19. (2016.) o izdvajanju sredstava iz javnih proračuna za ostvarenje dječjih prava'.

Cilj je donošenja 'Dječjeg proračuna' potaknuti stvarnu promjenu u načinu planiranja, donošenja, izvršenja te praćenja proračuna kako bi se unaprijedila provedba Konvencije i prava djece te pozitivno utjecalo i na druge sudionike u proračunskom procesu, kao što su mediji, djeca, obitelji i organizacije civilnog društva.

'Dječji proračun' za razdoblje 2019. do 2021. predstavlja prvi konsolidirani dokument i prikazuje ukupno planirane rashode i izdatke u Državnom proračunu Republike Hrvatske namijenjene za ostvarivanje dječjih prava za proračunsku godinu i projekcije za naredne dvije godine.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku konsolidiralo je rashode svih tijela državne uprave i proračunskih korisnika na temelju prikupljenih podataka i objavilo je prvi Dječji proračun za razdoblje 2019. do 2021.

'Dječji proračun' sadrži aktivnosti/projekte iz državnog proračuna koje se odnose na ostvarivanje dječjih prava, financijska sredstava planirana za njihovu provedbu, zakonske i druge pravne osnove, pokazatelje rezultata i sustav praćenja rezultata.

Istaknuto je da se ne radi o posebnom proračunu nego proračunu koji na transparentan način po prvi puta izdvaja sredstva u državnom proračunu koja su usmjerena ostvarivanju prava djece, a posebna kvaliteta je u činjenici da dosada nije uvijek jasno vidljivo koje aktivnosti se odnose na djecu, odnosno ostvarivanju dječjih prava. Također, određene aktivnosti nisu isključivo namijenjene djeci, nego unutar iste aktivnost se planiraju i izvršavaju sredstva i za mlade, odnosno za osobe iznad 18 godina.

Posebno će se pratiti i izvršenje 'Dječjeg proračuna' donošenjem godišnjeg izvještaja o izvršenju dječjeg proračuna, a koji se sastoji od prikaza izvršenih rashoda i izdataka razvrstanih prema programima i aktivnostima/projektima i obrazloženja izvršenja, čime će se moći pratiti i evaluirati ne samo izvršenje, nego i napredak u planiranju i poboljšanju proračunskog okvira za ostvarivanje dječjih prava.

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti