MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama: ključne točke i izazovi

Projektu ARVID cilj je istražiti, raspraviti i predložiti načine na koji se može osigurati puno korištenje prava iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj i Sloveniji

 

Pomoćnica ministra Vedrana Šimundža-Nikolić sudjelovala je 21. veljače na otvorenju Konferencije 'Pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama: ključne točke i izazovi' u ime Ministarstva pravosuđa kao jednog od partnera na projektu ARVID (Advancing access to rights under Victims' Directive for Persons with Disabilities - Bolji pristup osoba s invaliditetom pravima zajamčenima Direktivom o žrtvama).

- Provedba projekta 'ARVID - Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom' predstavlja nastavak dosadašnje uspješne suradnje Ministarstva pravosuđa i Hrvatskog pravnog centra koja se očitovala kroz niz zajedničkih aktivnosti - istaknula je u svom pozdravnom govoru pomoćnica Šimundža-Nikolić.

Ministarstvo pravosuđa svojim radom u posljednjih deset godina ulaže napore u razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima kao i u ostvarivanje pravnog i institucionalnog okvira potrebnog za ostvarivanje tih prava. U tom pravcu Ministarstvo pravosuđa uskladilo je domaće kazneno i prekršajno zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, a što se posebno odnosi na transponiranje odredaba Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Kako bi se osigurao bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom, potrebno je razviti alate koji će služiti kako samim žrtvama tako i stručnjacima i institucijama uključenima u pružanje i osiguranje pomoći i podrške.

- Projekt koji danas predstavljamo ciljano je planiran kako bi se olakšala i poboljšala primjena odredaba Direktive o pravima žrtava, a posebno u odnosu na ostvarenje prava osoba s invaliditetom koje su ujedno i žrtve kaznenih djela - naglasila je pomoćnica Šimundža-Nikolić.

Konferencija predstavlja početni događaj projekta ARVID, financiranog iz Programa Europske unije za pravosuđe, čiji je cilj istražiti, raspraviti i predložiti načine na koji se mogu osigurati puno korištenje prava iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj i Sloveniji.

Koordinator projekta je Hrvatski pravni centar, a partneri Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Mirovni institut i Udruga Altra.

Namjera projekta je, u 18 mjeseci predviđenog trajanja, istražiti razinu sudjelovanja osoba s invaliditetom kao žrtava i svjedoka u kaznenopravnim postupcima, kao i moguće probleme koji ograničavaju njihovo potpuno sudjelovanje.

Rezultati istraživanja će poslužiti za formuliranje i zagovaranje boljih usluga podrške za osobe s invaliditetom, uključujući i sve potrebne prilagodbe, te razvoj znanja i alata koji će izravno služiti osobama s invaliditetom koje su žrtve kaznenih djela i stručnjacima i institucijama zaduženima za osiguranje pomoći tim osobama u ostvarivanju prava koja im jamči Direktiva o žrtvama 2012/29/EU.

Na Konferenciji su predstavljeni sustavi podrške žrtvama u obje zemlje te dosadašnji napredak u primjeni Direktive o žrtvama.

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti