PU KRAPINSKO-ZAGORSKA Obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Nasilje nad ženama duboko je ukorijenjeno u svim društvenim strukturama te predstavlja jedan od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava u cijelome svijetu pa tako i u Republici Hrvatskoj

Letak 'Prekinimo šutnju' nacionalnog preventivnog projekta 'Lily'.

 

Odlukom Hrvatskog sabora iz 2004. godine 22. rujan obilježava se kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tri ubijene žene 22. rujna 1999. godine na Općinskom sudu u Zagrebu - supruga u brakorazvodnoj parnici, njezina odvjetnica i sutkinja, a zapisničarka je teško ranjena.

Nasilje nad ženama duboko je ukorijenjeno u svim društvenim strukturama te predstavlja jedan od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava u cijelome svijetu pa tako i u Republici Hrvatskoj. Činjenica da su žrtve nasilnih ponašanja u obitelji često osobe ženskog spola ukazuje na potrebu za stalnim osvješćivanjem javnosti.

Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama želi se senzibilizirati javnost na problematiku nasilja, posebice nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, te potaknuti sve građane, posebice žrtva nasilja, na prijavljivanje svih oblika nasilja, nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. Naglašava se važnog multidisciplinarnog pristupa svih čimbenika koji se bave problematikom nasilja, a ujedno se i svaki pojedinac može zapitati koliko je sam svojim djelovanjem pridonio suzbijanju svih oblika nasilničkog ponašanja i najoštrijoj osudi takvog ponašanja.

Svojim statističkim pokazateljima Policijska uprava krapinsko-zagorska ove godine bilježi blagi pad broja slučajeva prekršaja nasilja u obitelji, odnosno u osam mjeseci ove godine evidentirano je 168 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, dok je u istom periodu prethodne godine zabilježeno 198 takvih prekršaja. Prekršajem nasilničkog ponašanja u obitelji opisanog u čl. 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji u osam mjeseci 2022. godine oštećeno je 168 osoba ženskog spola, dok je u istom periodu prethodne godine oštećeno 198 osoba ženskog spola.

Što se tiče kaznenih djela Nasilje u obitelji u osam mjeseci ove godine PU krapinsko zagorska bilježi ukupno 51 takvo kazneno djelo od kojih se u 42 kaznena djela radi o događajima u kojima se kao oštećene osobe pojavljuju žene, što je manje za 4,5 posto u odnosu na isti period prethodne godine kada su 44 žene bile oštećene u kaznenim djelima Nasilje u obitelji.

Policijska uprava krapinsko-zagorska u svom radu izniman značaj daje aktivnostima kojima se nastoji detektirati situacije nasilja u obitelji, te po saznanju promtno reagirati, zaustaviti nasilni čin i zaštiti žrtvu, a potom utvrditi sve činjenice i počinitelja nasilja prijaviti nadležnom sudu.

Ujedno Policijska uprava krapinsko-zagorska provodi i mnogobrojne preventivne aktivnosti na senzibilizaciji i osvješćivanju javnosti o spomenutoj problematici, kao i aktivnosti u cilju prevencije i sprečavanja nasilja nad ženama, nasilja u obitelji i vršnjačkog nasilja kroz nacionalne programe, a i vlastite preventivne aktivnosti, samostalno i u suradnju sa drugim čimbenicima.

Stoga je Policijska uprava krapinsko-zagorska obilježavanje ovogodišnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama započela 19. rujna 2022. godine zajedničkom edukativnom radionicom sa CESI, SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja KZŽ u suradnji sa Županijskim timom za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za učenike završnih razreda Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok na temu nasilja nad ženama i svrsi Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, s posebnim osvrtom na prevenciju seksualnog uznemiravanja kroz prizmu prikaza modaliteta zabilježenih kažnjivih radnji, kako prepoznati potencijalno opasne situacije, kako se zaštiti i što je sve kažnjivo prema zakonskim propisima.

Tom prilikom učenicima su dani letci 'Prekinimo šutnju' nacionalnog preventivnog projekta 'Lily' usmjerenog na sprečavanje svih oblika nasilja prema ženama gdje se mogu upoznati s vrstama nasilja prema Zakonu o zaštiti od nasilje u obitelji, činjenicama o nasilju nad ženama, riješiti brzi test kako znati da si žrtva nasilja i test za muškarce te se upoznati s kontaktima savjetovališta kojima se mogu obratiti žrtve obiteljsko-partnerskog nasilja.

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Policijska uprava krapinsko-zagorska završiti će 28. rujna 2022. godine sudjelovanjem na sastanku Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji čiji je aktivni član.

Za nasilje nema opravdanja! Pozivamo sve koji trpe nasilje da se obrate policiji i potraže pomoć, a građane da o svakom obliku nasilja obavijeste policiju na broj 192!

 

Izvor: Policijska uprava krapinsko-zagorska

 

Povezane vijesti