Je li poslodavac obvezan prilagoditi moje radno mjesto otkako sam stekao invaliditet?

PITANJE: T.R. (36) Poštovani, možete li mi objasniti koja su moja pravo obzirom na okolnosti u kojim sam trenutno. Prije deset mjeseci imao sam prometnu nesreću i još sam na bolovanju. Prve prognoze su bile katasrofalne - da ću ostati trajno u invalidskim kolicima

Već dva mjeseca ja mogu hodati uz pomoć štaka kraće relacije, mišići su mi atrofirali i izgubio sam puno na težini. Ja sam siguran da ću se oporaviti i želim ostati u radnom odnosu. Poslodavac i moja doktorica mi obzirom na liječničku dokumentaciju predlažu mirovinu. Do kada mogu biti u statusu bolovanja? Ako je potrebno ja ću krenuti na posao i u kolicima. Mislim da sam premlad za mirovinu. Ionako sjedim na poslu koji radim. Radno mjesto nije prilagođeno, ali čuo sam da postoji mogućnost financijske pomoći poslodavcu za prilagodbu radnog mjesta. Možete li mi napisati više o tim pravima što se tiče prilagodbe radnog  mjesta?

ODGOVOR: Poštovani, pravo osiguranika na bolovanje utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi, a najdulje do roka utvrđenog Pravilnikom o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti.

Nakon proteka navedenog roka, pravo i dužinu trajanja bolovanja utvrđuje ovlašteni doktor HZZO-a. Osiguranik ima pravo na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno državnog proračuna ostvariti pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja po istoj dijagnozi bolesti u maksimalnom trajanju od tri godine bez prekida- ukoliko ni tada zdravstveno stanje nije zadovoljavajuće, osiguranik se šalje na procjenu radne sposobnosti zbog dobivanja mirovine.
Ukoliko Vi smatrate da ste spremni i sposobni obavljati prethodni posao opcija može biti i u odlasku na posao. Poticaji koje poslodavac dobiva su redovnog i posebnog karaktera:
povlastice sukladno Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 8/08, 20/09, 96/09, 44/10, 97/13). Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dodjeljuje dvije vrste poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom.

Redovni poticaji:
NAPOMENA
Redovni novčani poticaji isplaćuju se kontinuirano za tromjesečni period ( 1-3 mjesec, 4-6 mjesec, 7-9 mjesec, 10-12 mjesec). Zahtjev za isplatu redovnih novčanih poticaja podnosi se u roku od 30 dana od isplate doprinosa i plaće za zadnji mjesec tromjesečja za koje se traži poticaj, temeljem Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 08/08, 20/09, 96/09, 44/10, 97/13 u daljnjem tekstu Odluka).

DIJELE SE NA:
1. Novčane poticaje – naknada u visini uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje

Poslodavcu koji zapošljava osobu s invaliditetom određuje se za tu osobu novčani poticaj u visini uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje, a osobi koja se samozapošljava određuje se novčani poticaj u visini za nju uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje. Visina ovih doprinosa određuje se prema obračunatom i uplaćenom doprinosu sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja. Doprinosi za obvezna osiguranja obračunavaju se na temelju bruto plaće, a prema  Odluci iz bruto plaće se izostavljaju : regres, božićnica, jubilarna nagrada, privatno zdravstveno osiguranje, otpremnine, pomoć za duže bolovanje, pomoć u slučaju smrti člana obitelji, naknada za prijevoz.

Naknada u visini doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje isplaćuje se temeljem odobrenja za isplatu
Zahtjev se nalazi u prilogu.

2. Naknadu razlike smanjenog radnog učinka
Poslodavac prilikom zapošljavanja osobe s invaliditetom ili osoba koja se samozapošljava , a koja radi svog invaliditeta ne može obavljati količinski opseg posla kao i zdravi radnik, ima za tu osobu pravo na naknadu zbog smanjenog radnog učinka. Količinski opseg posla se utvrđuje prema prosječnim mogućnostima zdravih radnika.
Poslodavcu, odnosno osobi koja se samozapošljava se nadoknađuje postotak plaće koja odgovara postotku nepostignute norme, ali najviše do 50% najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđena Naredbom Ministra financija (prema Odluci iz NN 96/09 od 04.kolovoza 2009.godine za iznos osnovice za izračun smanjenog radnog učinka uzima se 80% najniže osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja, a za zaštitne radionice i zaštitne jedinice iznosi 100% najniže osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja).
Za smanjeni radni učinak sklapa se ugovor temeljem kojeg se vrši isplata naknade.

3. Sufinanciranje troškova osobnog asistenta (pomagača u radu)
Poslodavac prilikom zapošljavanja osobe s invaliditetom ili osoba koja se samozapošljava, ima pravo na sufinanciranje dijela troškova druge osobe koja privremeno ili trajno pomaže osobi s invaliditetom u obavljanju određenih aktivnosti koje zbog vrste stupnja invaliditeta osoba s invaliditetom ne može samostalno izvoditi.
Poslodavcu se sufinanciraju troškovi za osobnog asistenta prema stvarno utrošenom radnom  vremenu, ali najviše do 50% najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđena Naredbom Ministra financija (prema Odluci iz NN 96/09 od 04.kolovoza 2009.godine za iznos osnovice za izračun smanjenog radnog učinka uzima se 80% najniže osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja, a za zaštitne radionice i zaštitne jedinice iznosi 100% najniže osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja).
Za sufinanciranje troškova osobnog asistenta sklapa se ugovor temeljem kojeg se vrši isplata naknade.

Posebni poticaji, koji su povremene naravi, uključuju:
1. jednokratna materijalna davanja – obrazovanje osoba s invaliditetom
Osoba koja je samozaposlena, odnosno poslodavac koji uputi kod njega zaposlenu osobu s invaliditetom na obrazovanje ili sam provodi obrazovanje ima pravo na 60% iznosa troškova obrazovanja. Obrazovanje može trajati najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Fonda na temelju obrazloženog zahtjeva. Poslodavac ima pravo koristiti ovu mjeru jednom po zaposleniku. Iznimno, poslodavac može ponovno koristiti ovu mjeru za istog zaposlenika, ukoliko se ukaže potreba radi prirode posla i uvođenja novih tehnologija.
Poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom koju je uputio na obrazovanje prije proteka 12 mjeseci od dana završetka obrazovanja.
Obrazovanje nezaposlenih osoba s invaliditetom u cilju zapošljavanja:
Poslodavac koji u tijeku pripreme za zapošljavanje uputi nezaposlenu osobu s invaliditetom na obrazovanje ima pravo na 60% troškova obrazovanja.
Nezaposlena osoba s invaliditetom koja u tijeku pripreme za samozapošljavanje krene s obrazovanjem ima pravo na 60% iznosa troškova obrazovanja.
Obrazovanje može trajati najduže do 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Fonda na temelju obrazloženog zahtjeva.
Poslodavac ima pravo koristiti ovu mjeru jednom po zaposleniku.
2. Sredstva za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba
Poslodavac koji u radni odnos zaposli osobu s invaliditetom, kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera, ima pravo na naknadu troškova prilagodbe radnog mjesta za tu osobu.
Pravo na naknadu troškova prilagodbe radnog mjesta ima i osoba koja se samozapošljava.
Trošak prilagodbe nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 50 najnižih mjesečnih osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđena Naredbom ministra financija (prema Odluci iz NN 96/09 od 04.kolovoza 2009.godine za iznos osnovice za izračun smanjenog radnog učinka uzima se 80% najniže osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja, a za zaštitne radionice i zaštitne jedinice iznosi 100% najniže osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja), za jednu osobu s invaliditetom.
Rok za podnošenje zahtjeva za prilagodbu radnog mjesta teče od 01.travnja do 30.lipnja u tekućoj godini za iduću godinu.
Poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava podnose Fondu pismeni zahtjev za naknadu troškova prilagodbe radnog mjesta.
3. Sredstva za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba
Poslodavac koji u radni odnos zaposli osobu s invaliditetom, kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu tehničke prilagodbe radnog mjesta, ima pravo na naknadu troškova prilagodbe uvjeta rada za tu osobu.
Pravo na naknadu troškova prilagodbe radnog mjesta ima i osoba koja se samozapošljava.
Trošak prilagodbe nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 50 najnižih mjesečnih osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđena Naredbom ministra financija (prema Odluci iz NN 96/09 od 04.kolovoza 2009.godine za iznos osnovice za izračun smanjenog radnog učinka uzima se 80% najniže osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja, a za zaštitne radionice i zaštitne jedinice iznosi 100% najniže osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja), za jednu osobu s invaliditetom.
Rok za podnošenje zahtjeva za prilagodbu radnog mjesta teče od 01.travnja do 30.lipnja u tekućoj godini za iduću godinu.
Poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava podnose Fondu pismeni zahtjev za naknadu troškova prilagodbe uvjeta rada.

4. Kreditna sredstva po povoljnijim uvjetima namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom
Poslodavac i osoba koja se samozapošljva koja je korisnik namjenskog kredita za kupnju strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za samozapošljavnje odnosno zapošljavanje osobe s invaliditetom ima pravo na subvencioniranje kamata najviše do 70% ugovorene kamatne stope sukladno ugovoru o kreditu s bankom.
Subvencioniranje kamate traje do otplate kredita pod uvjetom da na kupljenom sredstvu radi osoba s invaliditetom, odnosno osoba se samozapošljava.
Poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava po odobrenom kreditu podnosi Fondu pismeni zahtjev za subvencioniranje kamata.
5. Sufinanciranje troškova radnog terapeuta
Poslodavac prilikom zapošljavanja osobe s invaliditetom ili osoba koja se samozapošljava, ima pravo na sufinanciranje dijela troškova druge osobe koja pomaže u savladavanju radnog procesa (radni terapeut) osobi s invaliditetom, za razdoblje od najduže 3 mjeseca od dana zaključenja ugovora o radu.
Poslodavcu se sufinanciraju troškovi radnog terapeuta prema stvarno utrošenom radnom  vremenu, ali najviše do 50% najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja utvrđena Naredbom Ministra financija (prema Odluci iz NN 96/09 od 04.kolovoza 2009.godine za iznos osnovice za izračun smanjenog radnog učinka uzima se 80% najniže osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja, a za zaštitne radionice i zaštitne jedinice iznosi 100% najniže osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja).
Za sufinanciranje troškova radnog terapeuta sklapa se ugovor temeljem kojeg se vrši isplata naknade.
Nadam se da sam Vam dovoljno definirala Vaša prava.

Marina Petrić, Pravna klinika u Zagrebu