Osam načina kojima osobe s invaliditetom mogu pronaći posao

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi mjere koje uključuju sufinanciranje zapošljavanja, sufinanciranje i financiranje obrazovanja za potrebe tržišta rada, te uključivanje u javne radove

Gospodarska kriza oštro je pogodila hrvatsko tržište rada i stvorila vojsku nezaposlenih. Među onima kojima je zasigurno teško pronaći mjesto na tržištu rada su i osobe s invaliditetom

Zanimalo nas je koje mjere i poticaji postoje za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Hrvatskoj te smo se s upitom obratili  Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ).  Naime, HZZ je zadužen za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja Vlade RH, a dio tih mjera odnosi se upravo na skupine teže zapošljivih osoba među kojima su i nezaposlene osobe s invaliditetom. Te mjere uključuju sufinanciranje zapošljavanja, sufinanciranje i financiranje obrazovanja za potrebe tržišta rada, te uključivanje u javne radove.  Mjere definirane Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja, a koje čine temelj za olakšavanje pristupa otvorenom tržištu rada nezaposlenim osobama s invaliditetom, su sljedeće:

Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencija za plaće i iznose 75 posto godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava

"Pola – pola za uključivanje"– potpora za zapošljavanje
"Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto"- potpora za samozapošljavanje
"Zajedno smo jači" - potpora za zapošljavanje upravitelja zadruge
"Dijeljeno radno mjesto" – sufinancirano zapošljavanje dviju osoba na istom radnom mjestu  "Učim uz posao" – potpora za usavršavanje novozaposlenih osoba
"Znanje se isplati" – obrazovanje nezaposlenih
"Rad i staž" – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
"Radom za zajednicu i sebe" – su/financirano zapošljavanje u javnom radu
"Pomoć sebi i drugima" – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
Iz HZZ-a su nam podrobno dali više detalja o svakoj pojedinačnoj mjeri, o čemu možete pročitati u nastavku.

"Pola – pola za uključivanje" – potpora za zapošljavanje

Potporama za zapošljavanje cilj je integrirati na tržište rada osobe s invaliditetom budući se radi o skupinama kojima prijeti trajna nezaposlenost i socijalna isključenost zbog invaliditeta, razine obrazovanja, nedostatka radnog iskustva, stručnih znanja i vještina, socio-ekonomskih uvjeta življenja, zdravstvenih i drugih osobina ličnosti. Ovim aktivnostima se dodatno motiviraju za rad i ostanak na tržištu rada, a poslodavci senzibiliziraju te po pozitivnom iskustvu promiču i potiču zapošljavanje osoba s invaliditetom, kažu iz HZZ-a. Ciljana skupina su nezaposlene osobe s invaliditetom koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih i imaju potpisan Profesionalni plan zapošljavanja. Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencija za plaće i iznose 75 posto godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca. Iz HZZ-a pritom napominju kako za osobe koje nemaju staža osiguranja subvencija ne uključuje doprinose na plaću.

"Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto"- potpora za samozapošljavanje

Potpora za samozapošljavanje namijenjena je svim osobama bez ograničenja staža osiguranja ili radnog iskustva, zanimanja ili kvalifikacije. Osobama koje iskažu interes za samozapošljavanje osigurava se stručna pomoć Zavoda te na jednom mjestu mogu dobiti sve relevantne informacije o samozapošljavanju, edukaciju i pomoć u razradi poduzetničke ideje i izradi Poslovnog plana, načinu registracije, besplatnim i

Mjera sufinanciranog zapošljavanja dviju osoba na istom radnom mjestu ima za cilj promovirati i osigurati dostupnost rada u nepunom radnom vremenu, a posebice osobama kojima prijeti socijalna isključenost i nezaposlenost

drugim edukacijama, potporama i subvencijama drugih davatelja te koordinatora za suradnju i povezivanje svih dionika na lokalnom tržištu rada, a prije svega HOK-a, HGK-a te razvojnih agencija i poduzetničkih centara, inkubatora i slično. Zavod osigurava stručnu podršku u prvoj godini rada. Mjera je namijenjena i nezaposlenim osobama s invaliditetom bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju. Osobe moraju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih i imati potpisan Profesionalni plan zapošljavanja uz evidentiranu aktivnost za samozapošljavanjem te izrađen Poslovni Plan. Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencija za plaće i iznose 75 posto godišnjeg troška bruto plaće za osobe s invaliditetom, pojašnjavaju iz Zavoda.

"Zajedno smo jači" - potpora za zapošljavanje upravitelja zadruge

Potpora za zapošljavanje upravitelja zadruge namijenjena je svim osobama bez ograničenje na staž osiguranja ili radno iskustvo, zanimanje ili kvalifikaciju uz uvjet da imaju iskustva u vođenju i upravljanju, a koje se zapošljavaju u zadrugama čiji su osnivači/zadrugari korisnici sredstava za samozapošljavanje. Mjera je namijenjena i nezaposlenim osobama s invaliditetom bez obzira na dob,radni staž, zanimanje i kvalifikaciju. Osobe moraju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih i imati potpisan Profesionalni plan zapošljavanja. Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencija za plaće i iznose 50 posto godišnjeg troška bruto plaće za malog i srednjeg poslodavaca, a 30 posto za velikog poslodavaca za sve skupine osoba koje se zapošljavaju uz potporu, odnosno 75 posto za osobe s invaliditetom.

Sufinancirano zapošljavanje dviju osoba na istom radnom mjestu

Cilj ove mjere je promovirati i osigurati dostupnost rada u nepunom radnom vremenu, a posebice osobama kojima prijeti socijalna isključenost i nezaposlenost što prvenstveno uključuje i osobe s invaliditetom i osobe iznad 50 godina. Kroz radnu aktivnost u nepunom radnom vremenu osobe se integriraju na tržište rada i zaposlenost te time jačaju svoju ekonomsku i socijalnu sigurnost i motiviranost za

Cilj obrazovanja nezaposlenih je stvaranje potrebne kvalificirane radne snagu te smanjiti nerazmjer ponude i potražnje na svim razinama tržišta rada

zapošljavanje, a poslodavci uz minimalan trošak osiguravaju potrebnu radnu snagu, stoji u odgovoru HZZ-a. Poslodavac može koristiti jednu potporu za zapošljavanje na istom radnom mjestu dvije osobe uz uvjet da osobe zajedno moraju raditi u punom radnom vremenu 40 sati tjedno. Mjera je namijenjena i nezaposlenim osobama s invaliditetom bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju. Osobe moraju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih i imati potpisan Profesionalni plan zapošljavanja. Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencija za plaće i iznose 75 posto godišnjeg troška bruto plaće osobe koja se zapošljava uz potporu za sve skupine poslodavaca.

Potpora za usavršavanje novozaposlenih osoba

Mjera je usmjerena na zapošljavanje uz obrazovanje nezaposlenih osoba za zanimanja na poslovima i radnim mjestima za koje Zavod ne može iz redovite evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osigurati poslodavcima traženu kvalificiranu radnu snagu odnosno radnu snagu sa specifičnim vještinama i znanjima. Mjerom se utječe na ublažavanje određenih deficita na pojedinom lokalnom tržištu rada, a poslodavcima se smanjuje trošak rada do postizanja pune produktivnosti rada osoba koje su zaposlene, uz potrebu dodatnog obrazovanje/ osposobljavanje. Mjera je namijenjena i nezaposlenim osobama s invaliditetom bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju. Osobe moraju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih i imati potpisan Profesionalni plan zapošljavanja. Trajanje sufinanciranja: u najdužem trajanju do 6 mjeseci, odnosno do 30.11. uz uvjet da je ugovor potpisan do 30.06.2013. godine. Intenzitet potpore za usavršavanje iznosi maksimalno 35 posto opravdanih troškova za posebno usavršavanje za male i srednje poslodavce odnosno 25 posto za velike poslodavce te 70 posto za opće usavršavanje za male i srednje poslodavce odnosno 60 posto za velike poslodavce.

"Znanje se isplati" – obrazovanje nezaposlenih

Cilj mjere je obrazovanjem povećati zapošljivost nezaposlenih osoba te stvaranje potrebne kvalificirane radne snagu te smanjiti nerazmjer ponude i potražnje na svim razinama tržišta rada. Putem programa obrazovanja osobe mijenjaju zanimanja, stječu nova znanja i stručne vještine te jačaju vlastite kompetencije i položaj na tržištu rada. Adekvatnim obrazovanjem dugotrajno nezaposlenim i ostalim ranjivim skupinama nezaposlenih podiže se razina kvalificiranosti i otklanja rizik od dugotrajne nezaposlenosti te se utječe na razvoj stavova o potrebi cjeloživotnog učenja. Mjera je namijenjena i nezaposlenim osobama s invaliditetom bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju. Osobe moraju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih i imati potpisan Profesionalni plan zapošljavanja. HZZ snosi ukupan trošak obrazovanja obrazovnoj ustanovi, trošak osiguranja po propisima HZMO-a, trošak liječničkog pregleda te polazniku isplaćuje novčanu pomoć utvrđenu Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 80/09).

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Cilj mjere je nezaposlenim osobama s invaliditetom bez radnog iskustva u zanimanju za koje je završila školovanje i osigurati ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja. Poslodavcu se refundira uplata obaveznih doprinosa mirovinskog osiguranja prema člancima 43. i 44. Zakona o doprinosima. Osim uplate doprinosa polaznicima stručnog osposobljavanja za rad financira se novčana pomoć u visini neoporezivog dijela studentske stipendije (trenutno iznosi 1.600 kuna mjesečno) za pokrivanje osnovnih troškova prijevoza, toplog obroka i drugog, kazali su nam iz Zavoda. Polaznicima koji imaju ostvarenog staža Zavod uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu prvih 12 mjeseci trajanja stručnog osposobljavanja za rad, dok u preostalom ugovornom razdoblju do 24, odnosno 36 mjeseci obvezu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu preuzima poslodavac.

Su/financirano zapošljavanje u javnom radu

Cilj zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima je društveno korisnim radom potaknuti socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice nezaposlenosti kroz suradnju jedinica lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu, nevladinih udruga te povećati motiviranost za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba i drugih ranjivih skupina nezaposlenih, s osobitim naglaskom na njihovu socijalnu uključenost. Mjera je namijenjena i nezaposlenim osobama s invaliditetom koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih i imaju potpisan Profesionalni plan zapošljavanja. Financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom  u javnom radu iznosi 100 posto troška bruto plaće od 3.241,73 kuna mjesečno plus troškovi prijevoza do max. 400 kuna po osobi.

Zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova

Cilj mjere je uključiti nezaposlene osoba sa stečenim stručnim zvanjima u rad udruga i ustanova koje skrbe i imaju programe za osobe s invaliditetom, liječene ovisnike, žene žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima i druge posebne skupine građana, kao i same osobe koje pripadaju posebnim skupinama. Nezaposlene osobe koje se zapošljavaju na pojedinačnim projektima javnog rada bi svojim stečenim zvanjima pomogle u resocijalizaciji i radnoj motivaciji osoba radi uključivanja korisnika na tržište rada, ističu iz HZZ-a. Mjera je namijenjena i nezaposlenim osobama s invaliditetom bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju. Osobe moraju biti prijavljene u evidenciju nezaposlenih i imati potpisan Profesionalni plan zapošljavanja. Zapošljavanjem nezaposlenih osoba koje pripadaju posebnim skupinama u javnim radovima, društveno korisnim radom potiče se njihova socijalna uključenost i ublažavanje socijalnih posljedica nezaposlenosti kroz rad organizacija civilnog društva i ustanova. Financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom  u javnom radu iznosi 100 posto troška bruto plaće od 3.241,73 kuna mjesečno plus troškovi prijevoza do max. 400 kuna po osobi.

Zaključno iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ističu kako se za sve informacije o mjerama, potrebnoj dokumentaciji, postupku odobravanja potpora, uvjeta isplate potpora, ugovornim obvezama za potpore za zapošljavanje/usavršavanje, ugovornim obvezama za financiranje obrazovanja, ugovornim obvezama za zapošljavanje u javnom radu i ostalim aktivnostima potrebnim za dobivanje potpore za zapošljavanje/usavršavanje, poslodavci mogu obratiti nadležnom područnom uredu HZZ-a.

Tomislav Hrastovčak/Poslovni dnevnik

Foto Igor Kralj/PIXSELL